​Fullmäktigemöte 30.11.2021

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 30.11.2021 kl. 13.00 i
Åucs, T-sjukhuset, Haartman-salen (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Ärendelistan:

16 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

17 § Val av protokollförare

18 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

19 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

20 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

21 § Att beakta vid valen till organen

22 § Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige

23 § Val av fullmäktiges valnämnd

24 § Val av revisionsnämnd

25 § Val av medlemmar till styrelsen samt val av ordförande och I och II vice ordförande för styrelsen

26 § Installering av styrelsens koncernsektion

27 § Val av nämnden för den språkliga minoriteten

28 § Val av närservicenämnd

29 § Annonsering om fullmäktiges sammanträden

30 § Fullmäktiges sammanträde i juni 2022

31 § Bildande av fullmäktigegrupper

32 § Sammanträdesföredrag

33 § Budget för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för 2022

34 § Utjämningsavgiften för vårdkostnaderna år 2022

35 § Utgifter orsakade av specialskyldigheter år 2022

36 § Redogörelse för utvärderingsberättelsen som avges till fullmäktige

37 § Val av administrativ överskötare för sjukvårdsdistriktet

38 § Beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2022

39 § Förlängning av giltidhetstiden för planen för ordnande av social- och hälsovård i Egentliga Finland

40 § Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård för Åucs upptagningsområde för högspecialiserade vård för 2022

41 § Utnämnande av de redovisningsskyldiga i samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för räkenskapsåren 2021–2022

42 § Förslag till fullmäktige beträffande val av revisionssammanslutning

43 § Ledarmöternas väckta motioner

44 § Motioner från ledamöterna

45 § Till styrelsen riktad fråga

46 § Sammanträdets avslutning

 

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 3.12.2021 16:15
Skapad : 17.11.2021 12:15