Fullmäktigemöte 9.6.2020

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 9.6.2020 kl. 13.00 i Johan Haartman- och Risto Lahesmaa-salarna i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Ärendelistan:

10 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

11 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

12 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

13 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

14 § Sammanträdesföredrag

15 § Sjukvårdsdistriktets bokslut för år 2019

16 § Förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för år 2019

17 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2019

18 § Sjukvårdsdistriktets ingående balans 1.1.2020 till följd av att Affärsverket Åbolands sjukhus har upphört

19 § Val av styrelsemedlem samt utnämnande av styrelseordförande

20 § Val av ersättare till styrelsen och ersättare till administrativa sektionen

21 § Ändring i investeringsplanen för år 2020

22 § Fullmäktiges sammanträde hösten 2020

23 § Motioner från ledamöterna

24 § Fråga till styrelsen

25 § Till styrelsen riktad fråga

26 § Sammanträdets avslutning


Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 9.6.2020 16:06
Skapad : 27.5.2020 13:45