Hoppa över menyer

Ledning och organisation

Strategi

Sjukvårdsdistriktets strategi för åren 2019-2020.

Med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts strategi menas mål- och handlingsprogram för de närmaste åren som godkänts av samkommunens fullmäktige. 

Fullmäktige, styrelsen och direktionerna

Sjukvårdsdistriktets högsta beslutande organ är samkommunens fullmäktige. Medlemskommunerna väljer sammanlagt 75 representanter till fullmäktige. Varje kommun väljer enligt kommunens storlek 1-5 medlemmar och Åbo universitet 2.

Fullmäktige har överfört en del av sin beslutanderätt till samkommunens styrelse. Det är 19 medlemmar i styrelsen. Samkommunens fullmäktige väljer 17 medlemmar och Åbo universitet 2 till styrelsen.

Resultatområdet psykiatri och sjukvårdsdistriktets affärsverk har egna direktioner som fattar beslut om vissa frågor som hör till deras verksamhet. Samkommunens styrelse fungerar som Åucs direktion.

Övervakningen av verksamheten

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd och väljer ett OFR-revisionssamfund, vilka svarar för sjukvårdsdistriktets externa  övervakning i enlighet med förvaltningsstadgan. Revisionsnämnden biträds av revisionsenheten, som leds av samkommunsrevisorn.

Övriga förtroendeorgan

För att ordna specialiserade sjukvård för den svenskspråkiga befolkningen och för att utveckla och samordna den svenskspråkiga hälsovårdsutbildningen finns det på sjukvårdsdistriktet en nämnd för den språkliga minoriteten.

Sjukvårdsdistriktets samarbetsdelegation fungerar som hela sjukvårdsdistriktets samarbetsorgan. Dess uppgift är att stöda samarbetet mellan  personalen och arbetsgivaren på sjukvårdsdistriktet och att behandla ärenden och frågor enligt samarbetsavtalet. I sjukvårdsdistriktet finns även en arbetarskyddssektion och åtskilliga samarbetsgrupper.

Ledningsgruppen

Sjukvårdsdistriktets praktiska verksamhet leds av direktören för sjukvårdsdistriktet. Direktören arbetar tillsammans med en ledningsgrupp som består av cheföverläkare, ekonomidirektör, sjukhusdirektör, administrativ överskötare, personaldirektör, verkställande direktör, förvaltningsdirektör och personalens representant.

På ledningsgruppens möten har dekanen för medicinska fakulteten vid Åbo universitet, teknisk direktör och sjukhusapotekare yttrande- och närvarorätt.

Päivitetty: 28.10.2020 11:11
Luotu: 5.5.2014 10:51