Hoppa över menyer

Övervakning

För övervakning av samkommunens verksamhet tillsätter fullmäktige en revisionsnämnd vars ordförande och vice ordförande är fullmäktigemedlemmar.

Revisionsnämnden övervakar samkommunens verksamhet i enlighet med kommunallagen. Den bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Revisionsnämnden lämnar fullmäktige på våren en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Styrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden ska be om utredning från ifrågavarande part och styrelsens utlåtande om de anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen.

Nämnden presenterar även sin bedömning om anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen och ifrågavarande parts redogörelse om dem samt styrelsens utlåtande. Nämnden föreslår fullmäktige åtgärder som nämndens beredning och revisionsberättelsen ger grund för.

Revisionsnämndens medlemmar

Föredragande och sekreterare

Synnöve Niemi, samkommunsrevisor
Tfn 02 313 3606, mobiltelefon 050 438 1826
förnamn.efternamn(at)tyks.fi

Revision

Fullmäktige väljer på basis av revisionsnämndens förslag ett revisionssamfund för utförande av lagstadgad revision.

Fullmäktige har valt BDO Audiator Ab till revisor från och med år 2017. OFGR, GR Minna Ainasvuori fungerar som ansvarig revisor.

Revisorerna ska avge en revisionsberättelse senast inom tre veckor från att styrelsen har lämnat bokslutet till revisorerna för revision.

Bokslutet, revisionsberättelsen och revisionsnämndens berättelse ska föreläggas fullmäktige för behandling före 15 juni året efter redovisningsperioden.

Päivitetty: 14.6.2022 14:18
Luotu: 5.5.2014 11:49

Utvärderingsberättelser

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013