Hoppa över menyer

Nämnden för den språkliga minoriteten

Nämnden har enligt Lag om specialiserad sjukvård 18 § som uppgift att utveckla och koordinera den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i distriktet och den utbildning av hälsovårdspersonal, som ges på minoritetens språk.

I sjukvårdsdistriktets grundstadga 18 § stadgas om nämndens uppgifter och valbarhet till nämnden.

I enlighet med sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga 47 § skall de olika språkgruppernas behov beaktas jämbördigt i organiseringen av samkommunens förvaltning och verksamhet och i informationen. Samkommunens sjukvårdstjänster ska ordnas, så att invånarna får service på sitt eget språk, antingen på finska eller på svenska. Beträffande de språkliga kompetenskraven, som krävs av tjänsteinnehavarare och arbetstagare gäller vad som särskilt har beslutats.

Sjukvårdsdistriktets styrelse har den 31.8.2010 § 116 godkänt ett språkprogram som grund för hur språkservicen skall fungera och utvecklas i sjukvårdsdistriktet. För att ta i bruk språkprogrammet har ytterligare en förankringsplan uppgjorts.

Det har dessutom uppgjorts ett cirkulär om språklagens krav på serviceverksamheten och på förvaltningen.

Medlemmarna i nämnden för den språkliga minoriteten (ersättare inom parentes):

  • Egon Nordström, Pargas, ordf. (Jonas Heikkilä, Åbo)
  • Christjan Brander, Pargas, vice ordf. (Conny Granqvist, Pargas)
  • Karoliina Abrahamsson, Pargas (Eeva Bergman, Pargas)
  • Eva-Stina Hellbom, Kimitoön (Martti Peräaho, Reso)
  • Gunilla Avellan, Kimitoön (Anne-Marie Nygren, Pargas)
  • Risto Nurmela, Pargas (Tomy Wass, Kimitoön)
  • Marianne Robertsson, Åbo (Mari Lindman, Åbo)
  • Anders Laurén, Kimitoön (Dennis Nordell, Kimitoön)
  • Marja-Riitta Ståhlberg, Åbo (Janna Lehtimäki, Åbo).

Föredragande och sekreterare

Som föredragande och sekreterare fungerar ekonomichef Mona Rönnholm, tfn 0407080551.

E-post enligt formen: fornamn.efternamn@tyks.fi

Lista på aktuell lagstiftning

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts språkprogram 2010

Språkprogrammets förankringsplan 2010 (på finska)

Cirkulär 13/2005 Den nya språklagens krav på serviceverksamheten och förvaltningen (på finska)

Verksamhetsberättelse 2015

Plan för 2016

Päivitetty: 10.12.2018 13:05
Luotu: 30.6.2016 14:01