Åucs fortsätter att förbättra sin produktivitet

Sjukvårdsdistriktet inledde i början av året ett produktivitetsprogram. Nu har den första rapporten, alltså förutredningen av hur mycket man kan öka produktivitetens potential, framställts till sjukvårdsdistriktets styrelse.

Ernst & Young, som fungerat som konsult i projektet, har rett ut avvikelser i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts verksamhet, där man kan öka på produktiviteten. Åbo universitetscentralsjukhus verksamhet har jämförts bland annat med norska och brittiska dejourerande universitetssjukhus. Enligt konsulten är Åucs i internationell jämförelse ett effektivt sjukhus. Trots allt hittade man också förbättringsmöjligheter inom produktiviteten som man inte hittills utnyttjat fullständigt. Enligt förutredningen kommer Åucs att ytterligare förkorta vårdperiodernas längd, öka på dagkirurgin och förbättra användningen av avbildningsapparater under kvällstid. Man ska också avvärja belastningstoppar på vårdavdelningarna, detta som ett nytt utvecklingsmål. På så sätt minskar man också på personalkostnader.

Beräknat produktivitetspotential uppgår uppskattningsvis till totalt 10,6 miljoner euro men för att uppnå detta behöver man såpass omfattande utvecklingsåtgärder att man inte kan förvänta sig att hela nyttan ska realiseras, åtminstone inte för år 2020.

– Under de senaste åren har vi på Åucs gjort mycket arbete i rätt riktning för att förbättra produktiviteten och effektiviteten. De brister som varit lättare att åtgärda är redan reparerade och därför blir det allt svårare att utveckla produktiviteten i fortsättningen. Det behövs också mer personal för att verkställa förändringar, påminner sjukhusdirektör Petri Virolainen.

En av sjukvårdsdistriktets stödfunktioner som inspekterades i förutredningen var anskaffningsverksamheten. Där hittades utvecklingsbehov bland annat vad gäller arbetsfördelningen och kontrollen av anskaffningarna. På grund av förutredningsskedets begränsning har man inte ännu kunnat kartlägga allt utvecklingspotential i sjukvårdsdistriktet. Distriktet kommer att fortsätta analyseringsarbetet, åtminstone internt, också inom övrig verksamhet.

– Sjukvårdsdistriktet har frågat sina medlemskommuner om villighet att delta i produktivitetsutveckling av hälsovårdstjänster som skulle omfatta hela landskapet. Kommunernas svar har varit uppmuntrande så i kommande kommunförhandlingar i slutet av maj kommer vi att precisera synen på hur utvecklingen bör göras. Enligt utlåtandena från kommunerna bör det landskapsmässiga produktivitetsprojektet ledas av kommunerna, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Styrelsen antecknade 21.5.2019 förutredningens resultat för kännedom.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 30.10.2019 08:59
Skapad : 21.5.2019 13:55