ÅUCS inför ordinarie tjänsteförhållanden i stället för tillfälliga

Inom ÅUCS fastanställs en betydelsefull andel läkare och sjukskötare. Allt som allt blir cirka hundra anställningar på bestämd tid nu fastanställningar. Därtill görs 43 vakansändringar. Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände frågan på tisdag 15.6.2021.

Kunnig och engagerad personal

Ändringar genomförs för att minska temporära anställningsförhållanden och för att erbjuda permanent arbete för personalen i ÅUCS.

– Vi vill engagera och förbinda arbetstagarna och bibehålla dem i vår tjänst i dagens situation, där bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården är skriande, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen. Dessa reformer säkerställer och förbättrar också patientvården, då nya tjänsteförhållanden är ägnade att kvarhålla den kunniga och erfarna personalen trogen ÅUCS.

Beslut i tre delar

Beslutet består av tre delar. Första delen omfattar förändringar som inte medför extra kostnader för verksamhetsområdena. Det gäller resursomfördelningar genom kombination eller indragning av existerande tjänster och befattningar. Det totala antalet tjänster och befattningar bibehålls i denna del av vakanspaketet. Beslutet gäller tjänster och befattningar inom verksamhetsområdena psykiatri och kvinnokliniken.

Andra delen av beslutet omfattar inrättande av nya tjänster som medför nya kostnader. Alla dessa beslut har beaktats redan i budgeten för år 2021 och beslutet grundar sig på att bildandet av vakanser sparar personalkostnader på annat håll. Med andra ord blir det dyrare att utföra arbetet på ett annat sätt än genom att bilda vakanser. Antalet vakansändringar uppgår till 43 och antalet nya befattningar till 18.

Tredje delen av beslutet gäller arbetstagare utan befattning eller tjänst vilka arbetat länge inom något verksamhetsområde och vilka är nödvändiga för bibehållen verksamhet inom verksamhetsområdena. Därmed har behovet bedömts som permanent.

Denna helhet av beslutet omfattar inrättning av 88 nya tjänster istället för vikariat och temporära arbetsförhållanden. De totala lönekostnaderna för dessa vikariat och temporära arbetsförhållanden ingår i årets budget och de ökar således inte på de planerade personalutgifterna. De nya arrangemangen omfattar olika verksamhetsområden inom ÅUCS på bred front. 

Styrelsen beslöt 15.6.2021 att grunda de nya tjänsterna och befattningarna från och med 1.7.2021 för vilka behörighetskraven fastställt redan tidigare och att indra de tjänster och befattningar som specificeras i beslutet.

Ändrat : 30.8.2021 08:27
Skapad : 16.6.2021 14:00