Åbolands sjukhus fusioneras med Åucs

Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt vid sitt möte 11.6.2019 att godkänna förslaget om att sammanföra Åbolands sjukhus till en del av Åbo universitetscentralsjukhus. Beslutet fattades efter röstning med resultatet 412-24. Man gick in för att rösta eftersom Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslog att ärendet remitteras för ny beredning.

Efter behandlingen av ärendet föreslog Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp att det fogas en åtgärdsmotion till beslutet enligt vilken "det i verksamhetsstadgan ska definieras på vilket sätt de svenskspråkiga specialsjukvårdstjänsterna  vid Åbolands sjukhus och i sjukvårdsdistriktet i praktiken kommer att säkerställas från och med 2020".

Åbolands sjukhus.

Fusionen innebär i praktiken att förvaltningsstrukturen ändras från och med 1.1.2020 så att Åbolands sjukhus nuvarande position som affärsverk inom sjukvårdsdistriktet upphävs. Åbolands sjukhus integreras som en del av Åucs resultatområde enligt samma Ett sjukhus-modell som gäller sedan 2015 för sjukhusen i Loimaa, Salo och Vakka-Suomi (Nystad). 

Inom ramen för förvaltningsreformen för Åbolands sjukhus har man beaktat de lagstadgade kraven gällande jämbördig tillgång på tjänster på två språk. I och med den ändrade förvaltningsstadgan kommer detta ansvar, i motsats till tidigare praxis, att inskrivas som ansvarsområdesansvar för såväl styrelsen för sjukvårdsdistriktet som för Åucs verksamhetsområde. För närvarande får cirka 90 procent av de svenskspråkiga patienterna sin vård inom Åucs nuvarande verksamhetsområden och jouren.

För att Åbolands sjukhus ska kunna fortsätta som en enhet med särskilt god förmåga att betjäna också på svenska kommer man att grunda en separat enhet inom sjukhuset. Enheten avviker från andra närsjukhus såtillvida att den kommer att bestå av vårdavdelningsbehandling och öppenvårdsservice som ges av en för sjukhuset avsedd personal. Personalens språkkunskapskrav kommer att vara strängare än vid andra enheter. Åbolands sjukhus skulle ha en egen koordinerande överskötare som skulle fungera som chef för enhetens vårdpersonal och stödande personal och som till stor del också skulle ansvara för personalrekryteringen. Däremot skulle ansvaret för patientvården och för läkarkåren överföras till Åucs olika verksamhetsområden.

Den operativa verksamheten har sedan början av detta år redan överförts till Åucs verksamhetsområden. Det finns planer på att införa ett center för palliativ vård som en ny verksamhetsform inom Åbolands sjukhus utrymmen.

– Åucs vill utvidga serviceutbudet vid Åbolands sjukhus och verksamhetsområdena har förbundit sig vid att utveckla sina tjänster på svenska. Målsättningen är att Åbolands sjukhus framöver ska producera mottagningstjänster inom många medicinska specialiteter och rehabiliterande vårdavdelningstjänster på två språk, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

– Det är klart att merparten av den krävande specialsjukvården på svenska också framöver kommer att produceras på annat håll än Åbolands sjukhus. Därför måste vi fortsätta med våra ansträngningar att bli bättre på vår service på svenska. Detta innebär att vi måste vidta åtgärder för att en allt större del av sjukvårdsdistriktets personal kan betjäna på svenska vad gäller rådgivning och vårdsituationer, men också att vi måste satsa på mer smidiga översättningstjänster och utveckla tvåspråkiga digitala lösningar, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

– Åbolands sjukhus utgör en gediget tvåspråkig miljö och erbjuder våra anställda möjligheten att inom ramen för arbetsrotation utveckla sina språkkunskaper för att bättre kunna betjäna de svenskspråkiga patienterna i sina reguljära arbetsposter, säger Setälä.

Förvaltningsreformen vid Åbolands sjukhus har beretts sedan hösten i en tjänstemannaarbetsgrupp, i en politisk styrgrupp med förtroendevalda och i samkommunens styrelse. Under beredningen har man bedömt språkkonsekvenserna och inverkan på kommunfaktureringen. På basis av resultaten beslöt sjukvårdsdistriktets styrelse 21.5.2019 att föreslå för fullmäktige att Åbolands sjukhus sammanslås administrativt med Åucs.

– Under vårens lopp har förändringen kritiserats av representanter för den svenskspråkiga befolkningen och detta har givetvis lett till allvarliga diskussioner och fördjupat bedömningen av konsekvenserna inom sjukvårdsdistriktet. Vi är trots allt övertygade om att denna ändring och möjligheten för Åbolands sjukhus att utnyttja Åucs resurser är nödvändiga om Åbolands sjukhus i framtiden överhuvudtaget ska kunna betjäna så många patienter som möjligt inom olika medicinska specialiteter, säger Setälä.

Ändrat : 8.10.2019 15:29
Skapad : 11.6.2019 15:45