Åucs inför ny led i behandlingen av hjärntumörpatienter:

Gemensam neurolog- och cancerläkarmottagning ger bättre information för patienterna

 

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har infört mottagning för patienter med hjärntumör där en neurolog och cancerläkare tar gemensamt emot patienter med hjärntumör.  Verksamheten infördes i våras och den gemensamma läkarmottagningen står till patienternas förfogade vid tiden då cytostatikabehandlingen påbörjas, efter operationen av tumören och efter avslutad strålbehandling.

Hjärntumörpatienterna vårdas inom specialiteterna neurokirurgi, neurologi och onkologi (cancermedicin och strålbehandling).  Behandlingen löper desto smidigare ju bättre de olika specialiteterna samarbetar.  En arbetsgrupp har utarbetat ett standardiserat vårdförlopp för patienter med hjärntumör.  Arbetsgruppen har därmed utarbetat en ny verksamhetsform som består av gemensam mottagning av neurolog och onkolog. Specialisterna håller den gemensamma mottagningen gång i månaden främst för att stöda patienter i arbetsför ålder, om symtomen besvärar patienten så mycket att det är svårt t.ex. att återgå till arbetet. 

- Under den gemensamma mottagningen kan patientens mångfacetterade problem behandlas på en gång.  Både patienter och läkare har visat sig vara nöjda med systemet.  I och med att vården inte splittras till många speciliteter, får patienterna en bättre uppfattning om vart de ska söka sig om problem uppstår.  Dessutom har vården förlöpt betydligt snabbare än tidigare, berättar neurolog Jaana Korpela.

Behandlingen av patienter med hjärntumör är individuell och ingalunda alla patienter skulle dra nytta av den gemensamma mottagningen eller behöva dess tjänster.  Mottagningen sker på cancerkliniken och är bara en del av det standardiserade vårdförloppet för hjärntumörpatienter, men den utgör faktiskt ett av de mest konkreta framstegen inom vården av dessa patienter.

- Behandlingen av hjärntumörer kräver insatser av många olika medicinska specialiteter och patienten kan ha svårt att förstå vem som behandlar hen vid olika tidspunkter och var detta sker.  Det blir svårt för patienten att veta vem hen ska vända sig till.  Onkolog Sanna Palovaara berättar vidare att det komplicerade vårdförloppet har blivit klarare och  patienten har i och med den entydigare arbetsfördelningen inom sjukhuset fått vård snabbare är förut.  Ett fungerande standardiserat vårdförlopp harmoniserar vårdpraxisen och befrämjar patienternas jämlikhet, säger dr Palovaara vidare.

Patientens vårdförlopp blev klarare och entydigare genom samarbete

Neurolog Jaana Korpela berättar att gemensamma möten mellan patologer,  radiologer, neurologer, neurokirurger och onkologer inleddes vid Åucs på våren 2013.  Alla dessa specialister behövs för att planera och uppfölja diagnostiken och behandlingen av patienter med hjärntumör.  Forskning visar att arbetet i dessa vårdteam leder till bättre behandlingsresultat.

- År 2014 utredde det neurologiska verksamhetsområdet inom Åucs patienternas synpunkter, önskemål och informationsbehov.  Responsen gav bl.a. upphov till en video för patienter som ska genomgå ett neurokirurgiskt ingrepp, berättar överskötare Sari Johansson vid det neurologiska verksamhetsområdet.

Följande steg var att sammankalla en arbetsgrupp med uppdrag att göra vårdprocessen klarare och entydigare ur patientens synpunkt.  I samarbete mellan många specialiteter utvecklades en ny konkret arbetsform, den gemensamma läkarmottagningen som är avsedd för att göra vården av patienter med hjärntumör smidigare.  Till sist skapades i  samarbete mellan olika specialiteter och cancerenheten Läntinen syöpäkeskus en modell för att beskriva den övergripande vårdprocessen för denna patientgrupp.

Det finns elakartade och godartade hjärntumörer.   

Symtomen beror på var tumören finns, dess storlek och tillväxthastighet.  Det typiska första tecknet på denna sjukdom är ett epileptiskt anfall.  Andra tänkbara symtom är nedsatt medvetande, huvudvärk, illamående och kräkning.

Hjärntumörerna fastställs med hjälp av skiv- eller magnetröntgen.  I samband med operationen tas provbitar av tumören som undersöks av en patolog.  Med tanke på den fortsatta behandlingen är resultatet av patologundersökningen avgörande, då man fastställer vilken typ av tumör det gäller.

Om det är frågan om en elakartad tumör, behandlas patienten med operation, strålbehandling och cytostatika (cancermedicin).  Vården planeras och genomförs alltid individuellt.

Vårdförloppet

  • En av det standardiserade vård- och rehabiliteringsförloppet finns för allmänheten.
  • Den grafiska framställningen finns på nätet och består bl.a. av rutor som läsaren klickar på för att hitta information som stöder besluten gällande patientens behandling och egenvård.
  • Framställningen berättar vem som gör vad, var och när för att förebygga, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med olika typer av hjärntumörer
  • Under länken "Tuki, hyvinvointi ja apuvälineet" ("Stöd, välbefinnande och hjälpmedel") finns information bl.a. om stöd som patientföreningarna kan ge hjärntumörpatienter som genomgår behandling och efter avslutad behandling.

Det standardiserade vårdförloppet för patienter med hjärntumör finns här (på finska): Aivokasvainpotilaan hoitopolku

Text: Tuula Vainikainen

Ändrat : 7.10.2019 09:22
Skapad : 9.10.2017 10:25