Äldre människors tänder skapar en hälsorisk – stor utmaning för hälsovården 

Den åldrade befolkningen var tidigare nästan tandlös. Då patienterna tappat tänderna och de var ersatta med löständer, var munnen och organsystemet trygga från infektioner. Nuförtiden har man lyckats bevara tänderna, men om de är i dåligt skick skapar de en farlig infektionsport till organsystemet.  

Mängden äldre människor ökar och deras proportionella andel av befolkningen stiger snabbt.

 Tandläkare

En uppskattning av befolkningsutvecklingen i Egentliga Finland tyder på att det år 2015 fanns 89 033 i åldern 65-84. År 2030 är uppskattningsvis gruppen över 23 000 personer större (112 247). Motsvarande andel äldre personer, alltså över 85 år gamla, var 13 772 år 2015 och uppskattningsvis har andelen nästan fördubblats år 2030 (20 453). 

- En allt större del av befolkningen har nu och i framtiden tänder jämfört med tidigare. Detta betyder ofrånkomligt att mängden infektioner som beror på tänderna ökar. Samtidigt hopar sig vården av dessa infektioner vid enheter på sjukhusnivå på grund av minnessjukdomar och andra allmänna sjukdomar. Ökningen syns redan nu i och med att behandlingen på vårdavdelningen ökat på kliniken för mun- och käksjukdomar. Något måste göras redan nu, så att framtidens äldre och åldringars munhälsa kan bevaras på en trygg nivå. Infektioner som har ursprung i tänderna och i munnen kan ju som obehandlade vara livshotande då de sprider sig, i synnerhet för åldringar med många olika sjukdomar, sammanfattar direktör för ansvarsområdet för mun- och käksjukdomar Tero Soukka

Också andelen muncancerfall kommer att öka i framtiden.

- Enligt Hälsa 2000 –undersökningen har var femte finländare en slemhinneförändring i munnen. Den vanligaste elakartade tumören i munnen är skivepitelkarcinom, vilket förekommer mest hos äldre människor. Prognosen för överlevnad efter fem år av muncancer är endast lite över 50 procent trots avancerade behandlingar, berättar docent, specialtandläkare Jaana Rautava från Åucs klinik för mun- och käksjukdomar. 

Förebyggande tandvård och levnadsvanor har en stor inverkan på munhälsan. Enligt Rautava är majoriteten av muncancerfall förorsakade av tobak och alkohol och de kunde förebyggas genom att undvika dessa. Kroniska slemhinnesjukdomar i munnen, såsom lichen ruber, förekommer främst bland människor som passerat medelåldern. Sjukdomen förorsakar ofta märkbart obehag i munnens slemhinnor och den kräver vård. Till riskfaktorerna för muncancer hör också kronisk svampinfektion. Hög ålder medför också torrhet i munnen och slemhinnesjukdomar i munnen, såsom lichen ruber, och detta i sin tur ökar också risken för svampinfektion.  

 

Rena tänder – noll hål? 


Enligt Hälsa 2011 –undersökningen är karies, alltså hål i tänderna, och parodontit, alltså sjukdomar i tanduppsättningens stödjevävnad, vanligast hos 75-åringar och äldre. I denna åldersgrupp hade över hälften av männen och en femtedel av kvinnorna en obehandlad kariesskada i åtminstone en tand. 

- De viktigaste riskfaktorerna för hål i tänderna hos äldre människor är bristfällig munhygien, dålig kost och försämrad salivutsöndring. Risken för rotkaries ökar också på grund av tandköttsretraktion, vilket leder till att det blottas mer yta som är benägen för karies. Denna yta är besvärlig att rengöra. Trots att det bildas lika mycket plack hos äldre som hos yngre människor, reagerar äldre människors organsystem sämre på plackets mikroorganismer, vilket ökar tandköttets lokala inflammationsreaktion, berättar professor i kariologi och korrigerande tandvård, Åucs övertandläkare i mun- och käksjukdomar Arzu Tezvergil-Mutluay.

Målet med vården är i första hand att bevara god livskvalitet vad gäller munhälsan och en så bra tuggförmåga som möjligt. Rotkaries kan behandlas i första skedet utan operation genom att använda tandkräm som innehåller antingen tillräckligt med fluor eller en kombination av arginin och fluor. Friska äldre människors kariesskador korrigeras med likadan behandling som för övriga vuxna patienter. 

Åbo universitetscentralsjukhus klinik för mun- och käksjukdomar samarbetar tätt med Åbo universitets odontologiska institution. På så sätt får man de senaste forskningsresultaten snabbt i klinisk användning.

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) klinik för mun- och käksjukdomar arrangerade en regional utbildningsdag för sakkunniga som arbetar med munhälsovård och yrkesverksamma från äldreboenden den 27.10.2017.

 

Minneslista för äldre patienter

  • God och regelbunden egenvård av munnen och tänderna – också som anstaltspatient
  • Regelbunden uppföljning av munnens hälsotillstånd av en expert
  • Att tidigt lägga märke till inverkan av åldrandet
  • Röntgenavbildningar och förutseende åtgärder i rätt tid
  • Att tillräckligt tidigt avlägsna tänder som inte går att korrigera eller som är infekterade

Text: hälsojournalisten Tuula Vainikainen

Foto: Pixabay
 

Ändrat : 26.9.2019 14:57
Skapad : 27.10.2017 10:30