Banbrytande forskning i Finland utsedd till ett av decenniets viktigaste – behandlingen av blindtarmsinflammation påverkas globalt  

Den medicinska tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA) har utsett forskningen kring blindtarmsinflammation som utförts i Finland till bland den kliniskt viktigaste och mest signifikanta under hela det gångna decenniet. Resultaten publicerades i en artikel i JAMA år 2015. Forskningen visar att hos en stor del av patienterna med lindrig blindtarmsinflammation kan behandlingen ske framgångsrikt med antibiotika och ingen operation behövs. Artikeln är den enda bland dessa tio inom den medicinska specialiteten kirurgi. JAMA utges av USA:s läkarförbund och har den största upplagan i världen av medicinska referentgranskade tidskrifter som utges en gång i veckan.

Paulina Salminen.

APPAC-forskningens ledare, professor och överläkare Paulina Salminen.

Akut blindtarmsinflammation eller misstanke om akut blindtarmsinflammation är den vanligaste orsaken till operation under jourtid. Tillståndet kräver dock inte alltid omedelbar operation. Man vet nämligen numera att det finns två former av blindtarmsinflammation: en svårare (komplicerad) form som leder till blindtarmsbristning som alltid måste opereras och en lindrigare form som ofta kunde behandlas utan operation.

Flercenterstudien APPAC (APPendicitis ACuta) som administrerats och letts från Åbo visade enligt artikeln i JAMA att lindrig blindtarmsinflammation kan i de flesta fallen behandlas framgångsrikt med antibiotika, då uppföljningstiden är ett år. Trots att blindtarmsoperation generellt sett är ett vältolererat ingrepp av patienterna, är det dock frågan om ett operativt ingrepp som kan kompliceras med problem under och efter operationen.

– Hypotesen för vår forskning var att en stor del av de okomplicerade blindtarmsinflammationerna kan framöver behandlas med antibiotika och att någon operation inte behövs i dessa fall. Därmed kunde onödiga operationer och alla komplikationer som dessa kan medföra undvikas. Samtidigt kunde man göra betydande inbesparingar inom sjukvården, säger ledaren för APPAC-forskningsprojektet, professor, överläkare Paulina Salminen vid Åbo universitet och Åucs.

Antibiotikabehandlingen är effektiv visar uppföljningsresultat

Tre år senare, år 2018, publicerade JAMA uppföljningsresultaten. Slutsatsen är densamma: för de flesta patienterna hade antibiotikabehandlingen varit effektiv och fortfarande trygg. Ju längre tid sedan blindtarmsinflammationen skötts med antibiotika, desto mer sällan återkom den.

Långtidsresultaten är av stor betydelse globalt såväl ur patientvårdens som ur sjukvårdsekonomins synpunkt.

– Våra långtidsresultat visar att antibiotika är ett beaktansvärt alternativ till operation, då det gäller behandling av okomplicerad blindtarmsinflammation. Det är uppenbart att frågan hur detta kunde införas i praktiken är utan vidare värd ytterligare forskning. Vår forskningsgrupp har fortsatt med tre olika nationella forskningsprojekt som syftar till att optimera behandlingen av blindtarmsinflammation, berättar professor Salminen.

Forskningsfrågan var kontroversiell vilket innebar en viss utmaning för genomförandet.

– I mer än ett sekel har man ansett att operation alltid är nödvändig vid blindtarmsinflammation och därför väckte forskningen av ett nytt behandlingsalternativ många frågor, särskilt i början av projektet. Den värdefulla uppskattning som betydelsen av vår forskning rönt gläder oss och motiverar till fortsatta forskningsansträngningar, utbrister professor Salminen glatt.

Forskningsprojektet och uppföljningen av APPAC styrs från Åucs. I det ursprungliga APPAC-projektet deltog tre universitetssjukhus (Åbo, Tammerfors och Uleåborg) och 3 centralsjukhus (Jyväskylä, St. Michel och Seinäjoki). Åucs har understött APPAC-undersökningen med forskningsmedel som beviljats sjukvårdsdistriktet av finska staten och Åbo universitet har beviljat projektstöd.

 

Text: Tilda Junko, Åbo universitet

Foto: Nadine Karell

Ändrat : 14.1.2020 09:34
Skapad : 9.1.2020 09:20