Barn under 12 år behöver inte längre coronatestas om symtomen är lindriga 

Antalet utförda coronatester har minskat tydligt sedan kriterierna för personer som fått två doser coronavaccin ändrats. Nu införs också ändringar enligt de riksomfattande principerna för testning av barn.

Barn under 12 år testas inte längre i Egentliga Finland om de har lindrig snuva. I följande fall är det dock befogat att också barn under 12 år med coronasymtom testas:

  • exponering för smitta av en bekräftad coronaviruspatient under de föregående två veckorna
  • om det finns personer som är över 16 år i barnets familjekrets som inte har fullt vaccinationsskydd
  • barnets infektionssymtom kräver enligt läkarens bedömning testning.

Detta innebär att barn med lindriga symtom inte längre behöver testas så ofta som hittills, och detta passar väl också barnen.

Då det gäller lindriga symtom är det viktigaste att vuxna och barn stannar hemma och åker inte i väg till jobbet, skolan eller dagiset.

För närvarande grasserar också många andra virus i samhället än corona, t.ex. rhinovirus och RS-virus. Det senare förorsakar infektioner i synnerhet hos små barn.

– I de flesta fallen torde det gälla något annat virus än corona, anser överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskyddsläkare vid ÅUCS. Oberoende av viruset, ska alla med tydliga flunsasymtom hållas hemma.

De ändrade reglerna för coronatestning är avsedda att minska antalet onödiga testningar. Men det är klart att om symtomen är svåra, ska coronatestning utföras.

– Därför utförs coronatestning vid rätt lindriga symtom på personer som behandlas på jouren, säger Rintala.

När symtomen gått om, är det dags att återgå till jobbet och skolarbetet.

– Många som insjuknat till exempel i rhinovirusinfektion får långvariga symtom efter att själva infektionen redan mattats av, till exempel långvarig hosta, med då är personen inte längre smittsam, säger Rintala.

Goda hygienvanor måste fortfarande följas: Hosta i ärmen och tvätta händerna efter snytning av näsan.

Rätt test för rätt person

Antalet coronatester som utfördes i Egentliga Finland var rekordhögt i månadsskiftet augusti-september, och sedan dess har antalet sjunkit med 40 procent. Andelen coronatestresultat som är positiva har stigit till 4,5 procent, vilket talar för att testningen nu riktas nu allt bättre.

– Vi fångar fortfarande coronafallen väl in, men "onödigt" testade har minskat, säger Kaisu Rantakokko-Jalava som är avdelningsöverläkare vid Klinisk mikrobiologi vid ÅUCS.

Viktigt att gravida låter sig vaccineras

Enligt Esa Rintala vore det mycket viktigt att gravida kvinnor vaccinerar sig mot coronavirusinfektion. Detta är något som särskilt bör påpekas på mödrarådgivningar och moderskapspolikliniker.

– Den nyfödda kan smittas av sin mor, om modern har coronainfektion själv. Coronasjukdomen kan vara synnerligen farlig för det nyfödda barnet. Risken för svår coronasjukdom är dessutom högre för gravida kvinnor än för icke-gravida kvinnor, säger Rintala.

Ändrat : 4.10.2021 09:43
Skapad : 20.9.2021 11:00