Bättre vård i livets slutskede

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har nyligen inrättat ett Palliativt center. Det nya centret erbjuder konsultationshjälp och utvecklar vården i livets slutskede inom sjukhuset vilket sker i tätt samarbete med primärvården.


Personal i Palliativa Center sitter och står runt palliatiivinentalo.fi-roll.up..

På bilden framför är cancerläkaren deltid Mira Huhtala och sjuksköterskan Anne-Mari Haavisto, bredvid roll-up till vänster överläkare, cancerläkaren Outi Hirvonen och till höger sjuksköterskan Jenni Reinikka, geriatrikern Johanna Skyttä, avdelningssjuksköterskan Tuulikki Viljakainen och sjuksköterskan Kirsi Kivioja-Viitala.

Med grundandet av det nya palliativa centret vill man förbättra vården i slutskedet av livet för patienter med kroniska sjukdomar i slutstadiet.  Man vill också framhäva rollen av den palliativa vården inom social- och hälsovården.  Målet är att förbättra den medicinska vårdpersonalens kunnande och öka uppskattningen och värdesättningen av vården i livets slutskede.  

– Människan har rätt att må så bra som möjligt också under livets sista månader och att kunna få bo hemma eller så nära hemmet som möjligt.  Samarbetet måste fördjupas mellan patienterna, deras anhöriga och med dem som arbetar professionellt på de olika vårdenheterna.  Vårdkontinuiteten är särskilt viktig i livets slutskede.  Patienterna måste kunna lita på att få hjälp vid rätt tidpunkt då de har svåra symtom och behöver hjälp, säger Sirkku Jyrkkiö, ledare för verksamhetsområdet Operativ verksamhet och cancersjukdomar vid Åucs.

Årligen dör 55 000 människor i Finland.  Året som föregår människans död genererar mest kostnader för social- och hälsovården under människans hela livstid.  

– God och kostnadseffektiv vård i livets slutskede måste också beaktas i den pågående sote- eller social- och hälsovårdsreformen, tillägger hon.

Vården i livets slutskede sker oftast inom primärhälsovården.  Palliativa centret vid Åucs erbjuder konsultationer och stöd per telefon för primärvårdsläkarna i frågor om patientvården i livets slutskede.

Lindrande vård

Med palliativ vård avses vård som syftar till att lindra patientens symtom och att upprätthålla livskvaliteten, då det inte längre finns utsikter att bota sjukdomen eller att bromsa dess framfart.  Beslutet om att inleda det palliativa vårdskedet (symtomlindrande vård) tas i allmänhet på sjukhus.  Det är här som palliativa centret vill erbjuda sin sakkunskap för patienter, anhöriga och personal.

– Vi hjälper med att fastställa vårdprinciperna i frågor som gäller lindrande vård och med att planera den fortsatta vården.  Vi organiserar den palliativa vården så att den kan förverkligas i patientens hemkommun, säger överläkaren för det palliativa centret, cancerläkaren Outi Hirvonen.  Vi vill utveckla och utöka interaktionerna mellan patienten, anhöriga och personalen. Ibland måste läkaren förklara för patienten hur viktigt det är att också anhöriga får veta i tid att patientens liv närmar sig sitt slut. 

 – Vi har patienter med vilka denna diskussion måste inledas redan då sjukdomen behandlas aktivt. Detta är fallet t.ex. hos patienter som har minderåriga barn och många frågor att utreda, konstaterar dr Hirvonen.

Nära hemmet

Kommunerna är viktiga samarbetspartners för patienterna då det gäller att erbjuda vård i livets slutskede. Specialistläkare Johanna Skyttä har varit med om att grunda en palliativ poliklinik vid Salo hälsocentralsjukhus.  Nu är hon i startgroparna för att organisera hemsjukhusverksamheten och vården i livets slutskede hemma hos patienten inom Härkätie samarbetsområde (kommunerna Lundo, St. Mårtens och Koskis).

– Min erfarenhet visar hur stort behovet för denna service är.  Det är givande att uppleva värdesättningen och uppskattningen av direkt, konkret hjälp.   Då patientens symtom lindras, blir livet lättare också för de anhöriga.  Vården i livets slutskede är också anhörigvård, säger dr Skyttä.

Läkarna Hirvonen och Skyttä har specialkompetens i området palliativ medicin.  

Enligt avdelningsskötare Tuulikki Viljakainen har palliativa centret, som startade i mitten på september i år, väckt stort intresse inom de olika vårdenheterna.  Viljakainen vill skapa kontakter för att bilda ett nätverk av ansvarsskötare som är intresserade av palliativ vård.

Utbildning och nätverk

En av målsättningarna för det palliativa centret är att utbilda personal som arbetar i primärvården och på Åucs.  Dr Hirvonen jobbar också med ett projekt för undervisnings- och kulturministeriet med målsättningen att på nationell nivå öka utbildningen i palliativ vård för läkare och skötare. 

Universitetssjukhusen bildar ett nätverk av palliativa centra.  Förutom Åucs har också universitetscentralsjukhusen i Helsingfors och Tammerfors öppnat sina palliativa centra.

Webbsida: Palliativa centret

Teksti: Suvi Vainio

Ändrat : 1.10.2020 10:27
Skapad : 1.10.2020 08:45