Budgeten höjer medlemskommunernas sammanlagda utgifter med 2,5 procent

 Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände budgeten för år 2019, där verksamhetskostnaderna ökar med 3,7 procent i jämförelse med budgeten innan och uppgår till ett totalbelopp på 759,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna ökar med 3,4 procent och stiger till 798,7 miljoner euro.

Medlemskommunernas sammanlagda avgifter till sjukvårdsdistriktet stiger med 2,5 procent i enlighet med principerna för uppgörande av budgeten, något som man kommit överens om tidigare.  I budgeten reserveras totalt 608,6 miljoner euro för medlemskommunernas avgifter. Förväntningen är att avgifter som erläggs av andra kommuner och klienter inbringar 69 miljoner euro.

Resultatet har budgeterats till 2 miljoner euro minus. Om detta förverkligades, skulle kommunförbundet ha varken överskott eller underskott i balansen efter år 2019.

Sjukvårdsdistriktet reserverar 44,5 miljoner euro för investeringar nästa år. Beloppen inkluderar inte Åucs T3-sjukhusprojekt som bekostas genom finansiell leasing. Av investeringsbudgeten används 26,7 miljoner euro för byggnadsarbeten och 17,8 miljoner euro för inköp av maskiner och materiel.

Ett av de nya investeringsmålen för ekonomiplanens period är Åucs Salo sjukhus. Sjukvårdsdistriktet och Salo stad planerar att i samarbete förnya och reparera Salo sjukhus som en helhet. Målet är att bygga en ny byggnad som delvis ska ersätta vårdavdelningar och att renovera de nuvarande utrymmen som frigörs. Den nya byggnaden ska preliminärt stå klar år 2023.

Angående budgeten godkände fullmäktige också de betalningar för år 2019 som härstammar från särskilda skyldigheter och vårdkostnadernas stabilisering.

Övriga ärenden beslöt fullmäktige om enligt förslaget eller antecknade för kännedom.

 

Budget och ekonomiplan för åren 2019-2021 (på finska).

Ändrat : 16.10.2019 08:05
Skapad : 27.11.2018 15:10