Byggkostnaderna för T3-sjukhuset följer index

Ökningen av byggkostnaderna för T3-sjukhusprojektet vid Åbo universitetscentralsjukhus förväntas följa utvecklingen av Haahtelas och Rapal Ab:s offertprisindex, vilka följs allmänt inom branschen, om man frånser de extra kostnader som betongmaterialets hållfasthetsproblem inneburit.

Projektledare Timo Seppälä presenterade för styrelsen beräkningar enligt vilka byggkostnaderna för T3-sjukhuset förväntas öka med cirka 24 procent jämfört med den ursprungliga uppskattningen år 2014. Om kostnaderna för betongproblemet beaktas, blir den förväntade kostnadsökningen 32 procent. Sedan år 2014 har Haahtelaindexet stigit med cirka 26 procent och Rapalindexet med 25 procent.

T3-projektet är bundet till Haahtelas offertprisindex som återspeglar fluktuationen av byggoffertpris under olika konjunkturlägen.

Enligt Seppälä framskrider T3-sjukhusprojektet inom utsatt tidtabell.

– Byggnadens stomme är klar, förutom det sista blockets översta våning. Man har påbörjat arbetet med att förbereda bygget av de inre delarna och bygga hustekniken. På bygget arbetar för tillfället cirka 200 personer och vi uppskattar att dessa kommer att så småningom uppgå till cirka 500 personer, berättar Seppälä.

Nu uppskattas kostnaderna för T3-sjukhuset uppgå till 185,3 miljoner euro. Finansieringsbehovet för större behandlings- och undersökningsapparater och andra sjukhusapparater uppgår till cirka 12 miljoner euro och för lösöre till 13,4 miljoner euro.

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet antecknade utredningen för kännedom vid mötet 17.9.2019.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 30.10.2019 08:37
Skapad : 17.9.2019 12:40