Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen på fredag om läget bibehålls lugnt

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp beslöt rekommendera att landskapet återgår till accelerationsfasen nästa fredag, om coronaincidensen i landskapet fortsätter minska gradvis. Gruppen poängterade att det är viktigt att vara måttfull trots att offentliga tillställningar och hobbyverksamhet blir betydligt friare från och med 4.6.

Koordineringsgruppens ordförande Mikko Pietilä gläder sig åt att inte ett enda kriterium för spridningsfasen gäller längre sedan höstas.

– Den gynnsamma utvecklingen har pågått en längre tid, och därför fattade gruppen ett villkorligt beslut proaktivt. På fredagen 4.6.2021 tillämpar vi lindrigare rekommendationer, förutsatt att inga betydande försämringar i epidemiläget uppkommer innan. Vi poängterar fortfarande måttfullhet och ansvarskännande, säger Pietilä.

– Genom att fatta beslutet proaktivt vill vi visa att vi vill öppna vardagen för invånarna och för näringslivet så fort som möjligt i Egentliga Finland och så fort epidemisituationen tillåter.  Coronakoordineringsgruppen strävar till att efter bästa förmåga möjliggöra fester, tillställningar och semestrar för oss i Egentliga Finland – det hör ju till den tidiga sommaren, lägger han till.

Incidensen minskar stadigt

Incidensen för coronasjukdomen har sedan senaste fredag varit mindre än 50 nya fall per 100 000 personer under två veckor. Den färskaste incidenssiffran som Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterat för vår region är 37,7. Av alla personer som testats har färre än 2 procent visat sig ha coronasmitta. Gruppen ansåg det befogat att vi övergår till accelerationsfasen på fredagen, då kriterierna som THL uppställt för accelerationsfasen gällt i en vecka.

Beslutet innebär att Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har beredskap att fatta de beslut som ska fattas för accelerationsfasen bl.a. gällande offentliga tillställningar. Stadganden gällande ändringar i restaurangbegränsingarna utfärdas av regeringen.

Resor är den största spridningsrisken 

Den brittiska coronavirusvarianten är fortfarande den förhärskande virusformen i Egentliga Finland. Andelen av den indiska varianten ökar en aning.  

– Antalet smittfall har varit konsekvent sjuknade redan en längre tid. Det är glädjande att smittspridningen mellan människor i nära kontakt med varandra sjunker. Den största smittspridaren har nu blivit resande, säger Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Smittspårningen har lyckats redan länge hos mer än 80 procent av dem som insjuknat.

– Nya smittfall som spåras till utlandet utgjorde en fjärdedel av alla smittor under senaste vecka.  Största delen av dessa fall konstateras hos säsongsarbetare som kommer till Finland från något annat land. I huvudsak konstateras dessa fall genom testning som sker på flygfältet men en del konstateras vid testning tre dygn efter inresan.  

Vaccinationsarbetet framskrider väl i Egentliga Finland.

– En tillräcklig grad av vaccinationstäckning har nåtts för personer över 50 år, då 70 procent av dessa personer har fått åtminstone den första vaccindosen. Nu kan vi börja vaccinera yngre åldersgrupper och vår bedömning är att alla personer över 16 år har vaccinerats senast i mitten av augusti.

Näs-munskydd ska fortfarande användas

Coronakoordinationsgruppens rekommendationer träder i kraft på fredagen den 4 juni, förutsatt att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen. Då kommer rekommendationerna gällande maximiantal personer vid tillställningar att hävas. Rekommendationen om användning av näs-munskydd står kvar.  Dessutom rekommenderas fortfarande att människor håller ett tryggt avstånd från varandra.

– Huvudregeln är att – i stället för något exakt angivet antal – arrangera tillställningarna så att närkontakter i verkligheten och faktiskt kan undvikas vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer, säger Mikko Pietilä.  

Rekommendationen som träder i kraft nästa fredag gäller såväl offentliga tillställningar som privata tillställningar.  

– Den blomstertid nu kommer, Gaudeamus igitur och annan allsång och körsång ska klinga utomhus i år, tillägger Pietilä.  

Vad gäller lagsport för vuxna, är det nu tillåtet att ordna matcher och tävlingar utomhus och individuella idrottstävlingar inomhus förutsatt att närkontakter undviks.

Gruppen rekommenderar särskild eftertanke vad gäller resor utomlands och att envar beaktar utrikesministeriets rekommendationer. 


Ändrat : 1.6.2021 15:23
Skapad : 1.6.2021 15:15