Coronaläget i Egentliga Finland stampar på stället

Coronaläget i Egentliga Finland är oförändrat. Incidensen och antalet infektioner har hållit samma nivå som för en vecka sedan.

– Koronaläget är låst. Vi ser varken någon ökning eller minskning i antalet smittor. Situationen är exceptionell och har inte tidigare förekommit under hela epidemin, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar på ÅUCS.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 172,4. För en vecka sedan var incidenssiffran 175.

Antalet utförda coronatester har fortsättningsvis varit högt i Egentliga Finland. Också andelen positiva testsvar har bibehållits på en hög nivå, för närvarande ligger den på 3,9 procent.

Senaste vecka beslöt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att fullt vaccinerade personer inte längre behöver uppsöka coronaprovtagning om de har endast lindriga symtom på luftvägsinfektion. Med fullt vaccinerad avses personer som fått två vaccindoser och hos vilka det gått mer än två veckor sedan den andra vaccindosen.

Denna rekommendation gäller inte för dem som man vet exponerats för coronavirussmitta och inte heller för personer som arbetar inom social- och hälsovård. För dessa grupper är tröskeln fortfarande låg för coronatestning. Givetvis testas fortfarande alla personer som har svårare symtom.

Patientomsättningen är hög

För närvarande vårdas 13 patienter på sjukhus och av dessa får färre än fem intensivvård. Patientomsättningen är hög och fortfarande är största delen av patienterna ovaccinerade mot coronaviruset.

Inom de områden i Egentliga Finland där vaccinationstäckningen är låg förekommer de flesta coronasmittorna.

Lokala ansvaret för epidemikontrollen blir allt viktigare

På måndagen 6.9.2021 godkände regeringen en ny hybridstrategi för kontroll av coronaepidemin, vilket kommer att innebära förändringar i arbetssättet för coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland.

– Betydelsen av lokala åtgärder ökar och coronakoordinationsgruppens ansvar kommer åtminstone inte att minska, anser chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Hur detta tar sig uttryck i praktiken blir klart inom de närmaste veckorna. I alla fall kommer vi att frångå indelningen i de tre epidemifaserna basnivå, accelerationsfas och samhällsspridningsfas.

Coronakoordinationsgruppen bibehöll rekommendationerna oförändrade med ett undantag: tidsintervallet mellan första och andra vaccinationen får förkortas enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL:s) färska rekommendation från åtta veckor till sex veckor.

Ändrat : 8.9.2021 15:16
Skapad : 7.9.2021 13:45