Coronans takt accelererar i Egentliga Finland

För närvarande är incidensen av corona under 14 dygn 1061 per 100 000 invånare i Egentliga Finland, vilket innebär en kraftig ökning. Antalet fall är cirka 600 per dag och procentandelen av positiva test är nästan 30.

– Procentandelen av positiva test motsvarar de normala topparna av influensaepidemier, det vill säga vi är i väldigt höga tal, men man har ännu inte sett toppen av denna våg, säger Harri Marttila, tf. överläkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Nästan alla fall representerar omikronvarianten.

– Behovet av sjukhusvård har förblivit ungefär lika stort i sjukvårdsdistriktet och hos oss har patientantalet ökat måttligare än på många andra områden, säger Marttila.

Även om omikronvarianten antas vara lindrigare än deltavarianten, kan den ändå orsaka behov av sjukhusvård, i synnerhet för personer i riskgrupper och ovaccinerade. På ÅUCS vårdades den 11 januari på morgonen 20 patienter på vårdavdelningar och fem patienter på intensivvårdsavdelningen. Hos en del av dessa patienter har sjukdomen visat sig orsakas av omikronvarianten.

Individuell idrott rekommenderas

Coronakoordinationsgruppen anser att man i stället för lag- och gruppidrott kan rekommendera individuell idrott där smittorisken är mindre än inom lag- eller gruppidrotten.

I all idrottsverksamhet ska man dock se till att det finns praxis för coronasäker användning av gym och i idrottsutrymmen. I dessa åtgärder ingår användning av ansiktsmask, handhygien, säkerhetsavstånd samt undvikande av onödig vistelse i idrottsutrymmen och omklädningsrum.

– Gruppen anser att grupphobbyverksamhet för barn kan fortsätta särskilt med beaktande av hälsoskyddspraxis såsom handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och användning av munskydd i de fall där idrottsgrenen så tillåter, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Skolorna har redan länge vidtagit hälsoskyddsåtgärder och i förhållande till det totala antalet, har smittor som spåras till skolor och hobbyer varit måttlig. Coronakoordinationsgruppen ansåg att de olägenheter som pauserna medför är större än nyttan.

Högst fem personer utanför familjen får delta i privata tillställningar

Vid privata tillställningar måste coronaministergruppens rekommendation följas: Högst fem personer utanför familjen får delta.

Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas söka sin boosterdos enligt THL:s anvisningar. Coronakoordinationsgruppen vill i synnerhet skydda personer med nedsatt immunförsvar eftersom deras risk för allvarlig coronainfektion som kräver sjukhusvård är större än hos den övriga befolkningen.

Ändrat : 12.1.2022 09:17
Skapad : 11.1.2022 15:00