Den allmänna rekommendationen om näs-munskydd upphör i Egentliga Finland 22.4.2022

I linje med tidigare beslut som fattats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslöt coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland vid sitt möte idag 22.4.2022 att häva den allmänna rekommendationen om användning av näs-munskydd.   

Den 14 april 2022 slopade Institutet för hälsa och välfärd den allmänna rekommendationen om näs-munskydd med följande tre undantag:

  • För personer i offentliga inomhusutrymmen och i offentliga trafikmedel på väg till behandling eller testning av misstanke om coronasmitta.
  • För personer med symtom på övre luftvägsinfektion om det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet.
  • För personer som vet att de exponerats för coronaviruset (t.ex. då någon inom familjen har diagnostiserad coronasjukdom) om närkontakter med personer utanför hemmet inte kan undvikas. 

För personer med symtom rekommenderas alltid att i första hand hållas hemma ända tills symtomen upphört.  

Användning av näs-munskydd rekommenderas dock inom Egentliga Finland fortfarande för personal och besökare i följande situationer: på alla verksamhetsenheter inom hälsovården (sjukhusen, hälsocentralerna, mottagningarna), på serviceboendeenheterna med heldygnsomsorg, på serviceenheterna för personer med funktionsnedsättning, inom institutions- och hemvården för äldre personer, för personer som hör till någon riskgrupp och, vid behov, inom socialvården.   

– Envar kan enligt egen bedömning fortfarande använda näs-munskydd, till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svår att undvika närkontakt med andra människor, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Han påpekar att personer som är ovaccinerade och personer med risk för allvarlig coronasjukdom trots vaccination kunde gärna överväga att använda sådant näs-munskydd som skyddar också användaren effektivt.  

På arbetsplatserna kan det finnas mera ingående instruktioner som utgetts och beslutats om av arbetsgivaren. Arbetshälsoinstitutet publicerade en nyhet 14.4 (på finska) enligt vilket arbetsgivaren utger instruktioner om användning av näs-munskydd på arbetsplatsen på basis av riskbedömning.  

Epidemin avmattas

Antalet nya vårdperioder på ÅUCS för coronaviruspositiva patienter har minskat nu redan i fyra veckor. Detta beror på att epidemin håller på att mattas av. För närvarande vårdas 23 coronapatienter på ÅUCS. Av dessa är 17 intagna på grund av coronasjukdom och hos sex patienter är coronaviruset ett bifynd. På intensivvårdsavdelningen vårdas för närvarande inga coronapatienter.

Fortfarande förekommer det dock rikligt med coronasjukdom hos äldre personer, och på vårdavdelningarna inom primärvården vårdas ett stort antal patienter med coronasjukdom. En del coronaepidemier har på sistone registrerats vid vårdinstitutioner.

– I och med vårdarstrejken har antalet coronatester skurits ner och därför är de nu utgivna incidenssiffrorna inte pålitliga, men vår bedömning är att det egentliga antalet coronasmittor håller på att sjunka. Om testningen återgår till det normala, kommer vi att ha tillgång till jämförbara incidenssiffror kring valborg, antar Marttila.

– Det hot som coronavirusepidemin utgjort mot hälsovårdens bärkraft håller äntligen sakta på att minska då epidemisituationen blir bättre, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  

Coronakoordinationsgruppen tidigarelade sitt möte till fredagen 22.4. och detta möte ersatte mötet som planerats till tisdagen 26.4. Nästa gång Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp kommer att sammanträda blir tisdag 10.5.2022. 


Ändrat : 22.4.2022 13:05
Skapad : 22.4.2022 13:01