Efterfrågan på Åucs tjänster fortsätter att växa

Användningen av sjukvårdsdistriktets tjänster ökade under årets första tredjedel. Remisserna till specialsjukvården ökade med 4,6 procent och man vårdade 6,2 procent mer olika personer än under motsvarande period ifjol.

Ökningen beror både på att användningen av Åucs har ökat och på att Åbo stads psykiatri fusionerades med sjukvårdsdistriktet.  Också utan psykiatrin ökade mängden remisser till Åucs med 2,1 procent. Åbolands sjukhus och affärsverket för akutvården och jouren fick trots allt mindre remisser jämfört med ett år innan.

Föräldrar med deras nyfödda.

– Alla universitetssjukhus rapporterar om motsvarande utveckling av efterfrågan under början av året. Då det finns behandlingar söker man sig också till dem. Det är också viktigt att det inte finns hinder för att få vård, eftersom ett sätt att öka effektiviteten av hälsovårdstjänster är att sjukdomar inte lämnas obehandlade, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Verksamhetsvolymerna för Åucs nya psykiatriska verksamhetsområde har förverkligats enligt planen. På grund av fusionen har mängden psykiatriska öppenvårdsbesök ökat med 72 procent och vårddagarnas mängd med 86 procent jämfört med ett år innan. Under årets första fyra månader bokfördes över 87 000 öppenbesök och närmare 24 000 vårddagar inom psykiatrin.

Den utdragna influensaepidemin under början av året ökade betydligt på jourbesöken och allt som allt fanns det över sex procent mer jourbesök jämfört med året innan. Influensan ökade också för sin del på vårdperioder på vårdavdelningar, men förövrigt har man huvudsakligen gett vård enligt planen. 

Nästan tre procent mer kirurgiska åtgärder utfördes i början av året jämfört med året innan.

Medeltalet för hur snabbt patienter fick vård har försnabbats från tidigare. Medeltalet var det kortaste i Finland vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i slutet på april, endast 26 dygn. Medeltalet mäts i en nationell jämförelse varje år. Också Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt hade samma medeltal.

– Trots den ökade mängden patienter har tiden det tar för att få vård hållits på en god nivå. Fastän det för enskilda patienter och för vissa sjukdomar skett en försämring vad gäller kösituationen, är helhetsläget ändå bättre än vad det var vid årsskiftet. Väntetiden för att komma till vård är fortfarande kortast i landet, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Aktiva åtgärder krävs för att hållas vid budgeten

Den ökade användningen av sjukvårdsdistriktets tjänster syns också i ökningen av utkomster och inkomster. Enligt prognosen som gjorts utgående av delårsöversikten skulle distriktets verksamhetsutgifter överskrida budgeten med 13,8 miljoner euro (1,9 %) i slutet av detta år.

Huvuddelen av utgifternas ökning beror på personalkostnader, vilka förutspås överskrida med 8,4 miljoner euro. Också löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen inverkar på överskridningen. Löneförhöjningarna trädde i kraft i början av maj. Utgifterna för material hotar med att överskrida budgeten med 5,8 miljoner euro. Ökade utgifter på läkemedel och ökad bilddiagnostik förklarar, till en stor del, utgiftsöverskridningarna.

Ifall användningen av tjänsterna fortsätter som förut, förutspås medlemskommunernas betalningsandelar stiga till cirka 556 miljoner euro. Summan överskrider inkomstbudgeten med 6,3 miljoner euro (1,15 %).

Redovisningsperiodens underskott förutspås att bli sex miljoner euro då målet är 4,4 miljoner euro.

– Överskridningsprognosen av de bindande nettoutgifterna är cirka 8 miljoner euro. Detta förutsätter åtgärder som på ett eller annat sätt berör hela sjukvårdsdistriktet, konstaterar Leena Setälä. Vi har nu möjlighet att hindra personalkostnaderna och materialkostnaderna från att stiga ytterligare ifall alla drar sitt strå till stacken. Vi kan till exempel uppmuntra vår personal till att hålla så kallad talkotjänstledighet och att använda sin sparade ledighet på så sätt att de trots allt passar in under sådana perioder då det annars också är mer begränsad verksamhet. Väntetiden för att komma till vård bli inte nämnvärt längre ifall en enstaka poliklinik eller operationssal är stängd under några dagar i slutet av året. Åtgärderna och dess inverkan på verksamheten klarnar under sommaren.

De nya åtgärderna inverkar inte på den semesterperiod som nu inletts eftersom stängningen av viss verksamhet har planerats på samma sätt som tidigare somrar.

– Under sommaren saktar kostnadernas tillväxt ner på ett naturligt sätt då verksamheten inte är lika aktiv som under resten av året, påminner sjukhusdirektör Petri Virolainen.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 7.10.2019 12:17
Skapad : 12.6.2018 16:05