Egentliga Finland fortfarande i upptrappningsfasen: kom ihåg tillräcklig distansering i all fritidsaktivitet

Coronapandemin ligger fortfarande i upptrappningsfasen i Egentliga Finland.  Cirka en fjärdedel av alla smittfall härstammar i detta nu från familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll och andra närstående personer.  Drygt 70 procent av smittkällorna kan spåras.

Tisdagen 27.10.2020 sammanträdde den regionala coronaarbetsgruppen i Egentliga Finland.  Den gav inga nya rekommendationer, men påminner om hur viktigt det är att hålla tillräckligt skyddsavstånd (1–2 meter) till andra människor i alla situationer.  Distansering är särskilt viktigt under fritids- och hobbyverksamheter. 

– Nu måste alla fästa största uppmärksamhet vid att hålla fritidsaktiviteterna säkra och trygga.   Tillräckligt avståndstagande är en viktig säkerhetsåtgärd för alla, ung och gammal.  Den regionala styrgruppen uppmanar och sporrar föreningarna som sysslar med fritidsaktiviteter att komma med idéer till hur man bäst kunde träna och öva på ett tryggt sätt, dvs. så att närkontakter inte uppstår.  På denna punkt har många föreningar redan gjort ett gott arbete.   Om det är möjligt att variera träningarna så att de blir ännu tryggare, är tiden inne för detta precis nu, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Arbetsgruppen ansåg sig inte vara behörig att ge anvisningar per idrottsgren, utan vill sporra dem som organiserar fritidsverksamhet och -övningar att planera träningarna så att närkontakter undviks.

– Särskilt när det gäller idrottsgrenar och fritidssysslor som innebär närkontakt är det nödvändigt att ta hänsyn och ha gott omdöme i denna fråga:  Hur omfattande får denna sorts aktiviteter vara om vi vill förhindra coronan från a sprida sig? Om epidemiläget blir värre, måste vi strama åt våra rekommendationer, säger Mikko Pietilä. 

Arbetsgruppen tog också upp rekommendationsutkastet som huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp uppgjort gällande vuxnas fritidsaktiviteter.  Arbetsgruppen kom till att utkastet kan användas som grund också för regelverket i Egentliga Finland.   Kommunerna bör uppgöra mer detaljerade instruktioner som följer det epidemiologiska läget i respektive kommun. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 27.10.2020

Antalet coronavirusfall i Egentliga Finland har hållit samma nivå denna vecka som veckan innan.  Inom sjukvårdsdistriktets område är det totala antalet smittfall 25.10.2020 uppe i 874. 

Största andelen (24 procent) av alla fastställda coronafall härstammar från smitta inom familjen och andra närstående personer.  Av alla smittfall utgör mindre än 10 procent sådana som härstammar från utlandsresor. Dessa fall kommer från olika platser i världen och hänför sig främst till arbets- och affärsresor.  Antalet smittor från restauranger och nattklubbar har klart och tydligt minskat i Egentliga Finland.

Smittor under idrottsevenemang har varit sällsynta i Egentliga Finland, trots att massexponeringar nog förekommit i lagsporter.  

Institutet för hälsa och välfärd THL har meddelat att coronaincidensen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt per 100 000 invånare under de två senaste veckorna (12.10.–25.10.) har varit 31,6.  Incidensen har alltså hållit sig så gott som oförändrad i jämförelse med de föregående två veckorna (incidenstalet var 31,4 den 18.10.2020).  För närvarande behandlas färre än fem coronapatienter på sjukhus inom vårt sjukvårdsdistrikt. Det finns fortfarande några kommuner inom landskapet där inte en enda coronasmitta har konstaterats.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–25.10.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–25.10.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet smittfall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland ökat, och  i oktober nåddes upptrappningsfasen. 

Ökningen av coronaincidensen har trappats av sedan början av oktober också i hela riket.

– Trots att det stora antalet positiva coronaprovsvar har incidensen per 100 000 invånare inte stigit kraftigt i Egentliga Finland.  Begränsningarna som gäller restauranger har haft god effekt, då smittorna som tidigare uppkommit på restauranger och nattklubbar har så gott som upphört, berättar Esa Rintala, ansvarig överläkare för smittsamma sjukdomar vid Åucs.

Grafisk framställning an incidensen av positiva coronafynd i Finland under tiden 16.3.–25.10.2020.

Figuren visar incidensen av coronavirusfall per 100 000 invånare in Finland under tiden 16.3.–25.10.2020.

Figuren visar incidensen av coronavirusfall per 100 000 invånare in Finland under tiden 16.3.–25.10.2020. Statistiken visar att incidenstalet sjönk i maj och bibehöll ännu lägre under tiden juni–juli. Från och med augusti har dock incidensen i Finland klart ökat, och i mitten på oktober har incidensen åter sjunkit en aning. (THL, Registret över smittsamma sjukdomar)

Under den senaste veckan (19.– 25.10.2020) analyserade Åucs laboratorier totalt ca 6 120 coronaprover.   Andelen positiva svar är nu 1,4 procent av alla coronaprover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Veckan innan (20.10.2020) var motsvarande siffra 1,2 procent.

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en styrgrupp gemensam för många aktörer. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.  I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL.  Arbetsgruppen leds av cheföverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Ändrat : 27.10.2020 14:53
Skapad : 27.10.2020 14:30