Egentliga Finland fortfarande i upptrappningsfasen:

fästa uppmärksamhet på att tryggt ordna tillställningar med mer än 20 personer

Coronaepidemin är fortfarande i accelerationsfasen (upptrappningsfasen) i Egentliga Finland.  Incidensen ökade mycket snabbt i början av oktober, men nu har ökningshastigheten avtagit något.

Tisdagen 20.10.2020 sammanträdde den regionala coronastryrgruppen.   Den rekommenderar att tillställningar och sammankomster med över 20 personer ordnas inomhus och i begränsade utomhuspaltser endast ifall att den som ansvarar för tillställningen eller sammankomsten kan garantera deltagarsäkerheten.

Enligt gällande direktiv av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ska undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd THL instruktion efterföljas på alla offentliga tillställningar och allmänna möten med mer än 50 deltagare.  Regionförvaltningsverket bereder som bäst ett nytt beslut gällande begränsning av antalet deltagare på offentliga tillställningar och allmänna möten. 

Mer än hälften av coronasmittorna kan för närvarande spåras.  En betydande andel av alla smittkällor finns nu inom familjen och andra personer i den närmaste kretsen.

Vi har märkt att användningen av munskydd under vardagsförhållanden i offentliga utrymmen inte är tillräckligt täckande.  Om ett avstånd på 1–2 meter inte kan hållas till närmaste person, bör alla använda munskydd under alla omständigheter och systematiskt.  Det allra väsentligaste vad gäller förebyggande av coronaspridningen är omsorgsfull handhygien och rätt hostteknik. Jag betonar den stora vikten av att skydda de sårbara befolkningsgrupperna, särskilt åldringar och personer med risk för coronakomplikationer, på alla tänkbara sätt, påminner cheföverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

På måndagen 19 oktober trädde den regionala coronastyrgruppens rekommendation som gjordes tidigare i oktober i kraft: privata sammankomster inomhus med flera än 20 personer bör inte ordnas.

Vi poängterar att särskilt omdöme och särskild försiktighet måste iakttas vad gäller ordnande av privata tillställningar.  Om man ordnar fester, är det viktigt att åtminstone se till att alla deltagare kan hålla tillräckligt avstånd till varandra, att ombesörja tillräckligt stora lokaliteter för evenemanget och att exempelvis avtrappa deltagande, säger Mikko Pietilä.

 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 20.10.2020

 Coronapandemin är inne i upptrappningsfasen (accelerationsfasen) i Egentliga Finland och antalet smittfall ökar betydligt.  Tillsvidare har 783 fall av coronasmitta registrerats inom sjukvårdsdistriktet.

Institutets för hälsa och välfärd THL har meddelat att incidensen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt per 100 000 invånare under de två senaste veckorna (5.10.–18.10.) ligger på 31,4.  Incidensen har fortfarande ökat något i jämförelse med de föregående två veckorna (incidenstalet var 28,5 den 11.10.2020).  För närvarande behandlas sex coronapatienter på sjukhus inom vårt sjukvårdsdistrikt.

Det finns fortfarande några kommuner inom landskapet där inte en enda coronasmitta har konstaterats.  


Konstaterade fall av coronasmitta hos personer bosatta i Egentliga Finland. Figuren förklaras efter bilden.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–18.10.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet smittfall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland ökat, och  i oktober nåddes upptrappningsfasen.

Senaste vecka upplevde vi en övergående rusning av coronaprover.  Den har vi avklarat raskt.  Från och med tisdagen 13.10.2020 har den genomsnittliga tiden från provtagning till svar varit ett dygn. I denna siffra ingår alla prover från Egentliga Finland och Satakunda.

Under senaste vecka analyserade Åucs laboratorier totalt ca 7000 coronaprover.  Andelen positiva svar är nu 1,2 procent av alla coronaprover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Veckan innan (13.10.2020) var motsvarande siffra 1,0 procent.

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en styrgrupp gemensam för många aktörer. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.  I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL.  Arbetsgruppen leds av cheföverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Ändrat : 20.10.2020 14:43
Skapad : 20.10.2020 14:31