Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 29.9.2020

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är merparten av de som insjuknat i coronavirusinfektion yngre personer.  Smittkedjorna har utretts väl på sistone.  Trots den lindriga ökningen av smittfall inom Egentliga Finland är situationen fortfarande lugn.

Antalet konstaterade fall av coronasmitta inom sjukvårdsdistriktet uppgår nu till 544.  Under den senaste veckan (21.–27.9.2020) registrerades totalt 23 positiva coronatestresultat inom sjukvårdsdistriktets område.  De flesta av dessa gäller personer i åldern 20–30 år. Större massexponeringar för viruset har skett vid kvällstillställningar på restauranger och på hemmafester.  Av alla coronasmittor i Egentliga Finland står ca 20 procent i samband med arbets- eller fritidsresor utomlands och ca 16 procent är smittor som spridit sig inom familjen.

Av de smittade under den aktuella tidsperioden har man i fem fall inte kunnat spåra smittkällan.   Upp till 80 procent av smittkedjorna har utretts under den senaste tiden.

Incidensen under två veckor (13.9.–27.9.) per 100 000 invånare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har varit 8,7.  Incidensen har ökat i jämförelse med veckan innan (22.9.2020) då den var 7,5. 

Konstaterade fall av coronasmitta hos personer bosatta i Egentliga Finland. Figuren förklaras efter bilden.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–27.9.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.  Vi ser att antalet smittfall var högst under april. Antalet smittfall minskade under maj och antalet förblev lågt under månaderna juni och juli 2020.  Från och med augusti har antalet fall i Egentliga Finland ökat småningom.

Kliniska mikrobiologiska laboratoriet vid Åucs utförde totalt 5 533 coronatestningar på prover från Egentliga Finland under den senaste veckan.  Av dessa var 0,3 procent av resultaten positiva för corona.  Åucs hjälper också Satakunta sjukvårdsdistrikt med att analysera coronaprover, särskilt under helgerna.  Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning registrerar smittdata som inkommer från Åucs och privata laboratorier.

Rhinoviruset förorsakar för närvarande oftast flunsa

Kliniska mikrobiologiska laboratoriet vid Åucs utförde under senaste vecka (21.–27.9.2020) en omfattande virusscreening på 30 coronaprover som utvalts på måfå.  I 77 procent av dessa prover konstaterades rhinovirus.  Rhinovirusen hör till de vanligaste virus som förorsakar övre luftvägsinfektion.  Precis som för coronavirusinfektionen, kan spridning av rhinovirussmitta förhindras med omsorgsfull handhygien och distanstagning.

– För närvarande kommer de flesta coronaproverna av personer som har symtom. Detta resultat talar för en förändring som skett i beteendet hos befolkningen i Egentliga Finland, säger överläkaren för molekylbiologi och virologi vid Åucs, Tytti Vuorinen.

– I våras torkade den årliga influensaperioden snabbt in på grund av att folk isolerade sig och följde noga hygienanvisningarna och säkerhetsavståndsrekommendationerna. Den stora förekomsten av rhinovirus innebär att inlärningen från i våras delvis har glömts bort, säger hon.

Utvecklingen av coronavirusepidemin uppföljs noga och en styrningsgrupp med sakkunniga från sjukvårdsdistriktet, kommunerna, andra myndigheter och NTM-centralen som ska sammanträda på fredagen den 2 september för att bedöma situationen i Egentliga Finland på bred bas.

Institutet för hälsa och välfärd THL ger instruktioner för sjukhusbesök (på finska).

Vi påminner om att det är viktigt att hålla tillräckliga avstånd till andra människor vid alla möten, att tvätta händerna regelbundet och att följa god hygien vid hosta – detta för din egen och andras hälsa.

 * Siffrorna uppdateras dagligen i enlighet med registreringen av data. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rapporterar alla fall av coronasmitta som konstaterats inom sjukvårdsdistriktets område, oberoende av var provet tagits och var provet analyserats.  Prover som tagits på Åbo flygfält och som utfallit positivt registreras i Åbo, ifall personen saknar permanent adress i Finland.  I THL:s register över smittsamma sjukdomar ingår fallen där personen är bosatt i Egentliga Finland, trots att provet tagits utanför Egentliga Finland.

Innan du tar kontakt och innan du söker dig för coronatestning rekommenderar vi att du gör en egenbedömning av dina symtom på Omaolo-tjänsten som finns på nätadressen.

Institutet för hälsa och välfärd THL ger följande lägesrapport om situationen i riket.

Sammanfattning av instruktionerna och direktiven uppgjord av Regionförvaltninsgverket i Sydvästra Finland.

Ändrat : 20.10.2020 14:44
Skapad : 29.9.2020 13:31