Egentliga Finland fortfarande i upptrappningsfasen: Regional arbetsgrupp rekommenderar att privattillställningar med mer än 20 personer inte hålls

Egentliga Finland befinner sig fortfarande i upptrappningsfasen. Infektionskällorna för coronasmitta varierar mycket. Coronaviruset har smittat särskilt inom familjen, på restauranger och på privata tillställningar som ordnas inomhus.

På tisdagen 13.10.2020 sammanträdde Egentliga Finlands regionala coronaarbetsgrupp för att behandla coronafrågan ur landskapets perspektiv. Coronaarbetsgruppen rekommenderar att privata tillställningar med flera än 20 deltagare inte ordnas inomhus. Orsaken ligger i den accelererande framfarten av coronapandemin i Egentliga Finland. Nu sprider sig coronavirussmittan mellan familjemedlemmar, på utskänkningsställen och privata inomhustillställningar.

Arbetsgruppen vill att rekommendationen följs omedelbart, men den träder formellt i kraft på måndagen 19 oktober.

– För närvarande kan vi spåra ungefär tre av fyra smittkällor. Coronaviruset har smittat särskilt under olika fester och sammankomster mellan vänner och bekanta, på inflyttningskalas och på andra privata sammankomster. Inom styrgruppen diskuterade vi ingående sätten med vilka vi kunde förebygga spridningarna. Vi rekommenderar att var och en nu överväger noga huruvida det är nödvändigt att precis nu ordna någon fest eller annan fritidssammankomst med folk i nära kontakt, säger Mikko Pietilä,  chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Styrgruppen utsträcker dock inte denna rekommendation till hobbyverksamhet. Således kan exempelvis motions- och idrottshobbyn, scoutverksamhet och liknande hobbysammankomster fortfarande ordnas för barn och ungdom, förutsatt att tillräckligt avstånd tas mellan deltagarna och att alla iakttar god hand- och hosthygien.

Den genomsnittliga åldern för de coronainsjuknade i landskapet var 34 år i oktober. De flesta smittor har konstaterats hos personer i åldersgruppen 20–29 år. Styrgruppen påpekar också att trots den unga genomsnittsåldern hos dem som insjuknat nyligen, är det viktigt att skydda äldre personer och personer i någon riskgrupp. Några nya rekommendationer har inte utfärdats gällande detta, men styrgruppen uppmanar alla att fästa särskild uppmärksamhet vid att hälsosäkerheten garanteras så väl som möjligt för äldre personer och personer i någon riskgrupp.

Coronasmittorna i Egentliga Finland är koncentrerade till Åbo och kommunerna kring Åbo. Det finns fortfarande kommuner i landskapet där man inte konstaterat ett enda fall av coronasmitta. 

Läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Antalet positiva coronatestresultat ökar snabbt inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Den 11 oktober var det totala antalet coronasmittfall uppe i 686. Under den senaste veckan (5.–11.10.) registrerades totalt 83 positiva coronatestresultat inom sjukvårdsdistriktet.

Under de senaste två veckorna (28.9.–11.10) har incidensen per 100 000 invånare inom sjukvårdsdistriktets område varit 28,5 Incidenssiffran har stigit betydligt jämfört med tvåveckorsperioden innan (14.9.–27.9). På tisdagen den 6. oktober incidenssiffran var 18,8. Hälsa och välfärds institut (THL) använder som kriterium för upptrappningsfasen en regional incidens på ca 10–25 smittfall per 100 000 invånare per 14 dygn.

– Antalet vecko- och dagsvisa positiva coronatestresultat har varit stort, berättar Kaisu Rantakokko-Jalava, överläkare för mikrobiologi vid Åucs. – Det är dock viktigt att påpeka att antalet smittfall under hösten inte kan jämföras direkt med antalet smittfall i våras. Testningsfrekvensen är nu sexfaldig jämfört med de första veckorna i april, då man konstaterade maximiantalet smittfall i våras, förklarar Rantakokko-Jalava.

Laboratoriet vid Åucs utförde totalt 6 399 coronatestningar under den senaste veckan. Andelen positiva testresultat var 1,4 procent. Förra tisdagen (6.10.) andelen positiva svar av alla coronatester var 1,3 procent. THL använder kriteriet minst en procent för upptrappningsfasen.

Figuren visar konstaterade coronafall under tiden 2.3.–11.10.2020. Figuren förklaras under bilden.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–11.10.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland. Statistiken visar att antalet smittfall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli. Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland ökat, och  i oktober nåddes upptrappningsfasen.

Trots att lokala smittkedjor förekommit betydligt mera än tidigare, räcker sjukvårdskapaciteten inom Egentliga Finland tillsvidare utan att några särskilda åtgärder skulle behöva tillgripas. Läget vid alla Åucs sjukhus är lugnt. Antalet patienter som för närvarande behöver sjukhusvård på grund av coronasmitta i Egentliga Finland är mindre än fem.

Coronaarbetsgruppen rekommenderade på tisdagen den 6 oktober följande för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

Ansiktsmask, d.v.s. munskydd, används i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt med distans mellan 1–2 meter.

Rekommendationen följer rekommendationen som Institutet för hälsa och välfärd THL utgett gällande användningen av ansiktsmask.  Enligt denna rekommendation användning av ansiktsmask rekommenderas i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas, samt i läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.

Arbetshälsoinstitutet och arbetsgivarna ger anvisningarna för arbetstagare.

Om arbetsgivarens anvisningar tillåter, bör man överväga att övergå till distansarbete och distansmöten. Styrgruppen påpekade att rekommendationen för distansarbete gäller i Egentliga Finland enligt statsrådets principbeslut (på finska).

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en gemensam styrgrupp för många aktörer. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.   I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL.  Arbetsgruppen leds av chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Ändrat : 13.10.2020 15:59
Skapad : 13.10.2020 14:45