Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp ger nya rekommendationer: målet att förhindra spridningsfasen 

Den regionala koordinationsgruppen utfärdade 1.12.2020 nya rekommendationer för att stävja coronapendemisituationen som försämras snabbt.  Rekommendationerna gäller under tiden 3.–23.12.2020 inom hela landskapet. Coronapandemin riskerar uppnå spridningsfasen i Egentliga Finland.

Under de senaste dagarna har coronapandemisituationen gått snabbt mot det sämre i Egentliga Finland.   Måndagen 30.11. konstaterades 49 nya fall av coronavirussmitta, vilket är betydligt mera än under dagarna innan i november.  Genom de nya rekommendationerna minskas personkontakter och människors rörlighet på många olika sätt. Koordinationsgruppen diskuterade rekommendationerna mot bakgrund av nödvändighet och genomslagskraft.

Koordinationsgruppen för coronapandemin i Egentliga Finland rekommenderar följande

Offentliga tillställningar

 • Högst 10 personer får delta i inomhustillställningar.  
 • Då det gäller utomhustillställningar iakttas särskild försiktighet och användning av munskydd och distansering.

Privata tillställningar

 • Privata tillställningar med flera än 10 deltagare bör inte ordnas.  

Koordinationsgruppen rekommenderar följande gällande stängning av offentliga och privata utrymmen:

 • Biblioteksverksamheten bör ordnas så att säkerhetsavståndet mellan människor bibehålls.  Biblioteken erbjuder begränsad service, t.ex. kortvariga utlåningar för en begränsad klientel samt tillgång till allmänna datorer för nödvändiga ärenden.  Läsesalarna stängs och tillställningar som planerats hållas i bibliotek inställs eller förverkligas på distans.  Om detta inte är möjligt, bör biblioteken stängas.  
 • Ungdomslokalerna får hållas öppna förutsatta att tillräckliga säkerhetsavstånd mellan människor kan bibehållas.  Verksamheten i ungdomsutrymmena inskränks – således tillreds inte mat i dessa utrymmen, men trygga utrymmen erbjuds.   Samtidigt erbjuder ungdomsarbetarna information om coronaviruset direkt åt ungdomarna, stöder dem och berättar om testning och hur man man söker sig för testning.  Om detta inte är möjligt, bör ungdomsgårdarna stängas.  Användning av munskydd inom ungdomsutrymmena rekommenderas särskilt för ungdomar i högstadieålder och äldre  
 • Antalet besökare inom kulturutrymmen och muséer bör begränsas kraftigt så att antalet motsvarar de begräsningar som RFV fastställt för offentliga tillställningar inomhus.  Om detta inte är möjligt, bör kulturutrymmen och muséer stängas.  
 • Undervisningsterminen vid arbetar- och medborgarinstitut bör enligt rekommendationen avslutas 4.12.2020 eller slutföras som distansundervisning.   Denna rekommendation gäller vuxenutbildningen.
 • Inomhuslekparker och -lekplatser stängs.
 • Korridorer, vänthallar och vestibuler i köpcentra stängs för allmänheten för att undvika onödig vistelse.   
 • Rekommendationen är att privata aktörer iakttar samma begränsningsåtgärder.  
 • Rekommendationen är i kraft t.o.m. 23.12.2020.  

Gällande begränsningar i hobbyverksamhet rekommenderar koordinationsgruppen följande. 

  • All inomhushobbyverksamhet för vuxna avbryts t.o.m. 23.12.2020.  
  • Samma gäller lagsporter, kontaktgrenar och kampsporter för vuxna t.o.m. 23.12.2020.  
  • Offentliga inomhusutrymmen för gymnastik och motion stängd under tiden 3.–23.12.2020 med undantag för hobbyverksamhet för unga och barn (personer under 20 år).  
  • Hobbyverksamheten som idkas av barn och unga (under 20 år) som inte gäller motion och idrott kan fortsätta.  
  • Säkerhetsavstånden måste förverkligas på riktigt, d.v.s. spel och körsång bör avbrytas. Hobbyverksamheten på distans kan givetvis fortsätta.  
  • Idrottsevenemang och -tävlingar som överskrider landskapsgränsen bör inte arrangeras i Egentliga Finland.  Rekommendationen gäller personer i alla åldrar som deltar i motions- och idrottsevenemang individuellt eller i lag inomhus och utomhus.

Möjligheten till träning och tävlingar för professionella idrottare enligt UKM:s definition garanteras enlighet med serielicensavtal eller idrottsavtal.  Detta gäller på landslagsnivå, för Olympiska kommitteens stödidrottare och för UKM:s stipendiatidrottare.

Risken för smitta och massexponering är stor vid idrottsevenemang och -tävlingar. När ett stort antal idrottare och publik smalas från olika delar av landet till samma evenemang, blir risken för massexponering mycket stor.  

Utomhusidrottsställen kan hållas öppna för träning på egen hand.  

Rekommendationen är att privata aktörer iakttar samma begränsningsåtgärder.  

Rekommendationen är i kraft t.o.m. 3.–23.12.2020.

Undervisningen

 • Högskolorna fortsätter undervisningen på distans enligt tidigare rekommendation.  
 • Utbildning på andra stadiet
  • Gymnasierna övergår till distansundervisning så fort som möjligt, senast fr.o.m. 7.12.2020.
  • Inom yrkesutbildningen övergås till distansundervisning fr.o.m. 3.12.2020 med undantag för nödvändig närundervisning.
  • Rekommendationen om distansutbildning gäller t.o.m. julloven.   
 • Hög- och lågstadieskolorna
  • Närundervisningen kan fortsätta.  Om smittkedjor uppkommer är rekommendationen att skolorna övergår till temporär distansundervisning för att bryta smittkedjorna och för att effektivera spårningen.  
  • Personalen ska använda munskydd.  Om smittor uppkommer, försätts undervisningsgruppen i karantän.  
  • I högstadiet rekommenderas munskydd också för eleverna.  
 • Förskolorna (som fungerar med skolorna) och småbarnspedagogik
  • Personalen bör använda munskydd eller visir som täcker hela ansiktet. Rekommendationen är att de som arbetar med de allra minsta barnen använder ansiktsskydd i mån av möjlighet.  

Inrikesresor

 • Onödiga resor från Egentliga Finland till Nyland och andra landskap som är i spridningsfasen och vice verkas ska undvikas.  Genom denna rekommendation vill gruppen förebygga eskalering av läget i Egentliga Finland.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

 • Äldre och personer i riskgrupper har rätt att få träffa sin anhöriga. Möten och besök måste garanteras särskilt vid enheter med dygnet-runtvård. Antalet besökare måste dock begränsas signifikant.  
 • Då personer som bor i vårdhem och hör till någon riskgrupp besöker privata hem, måste rekommendationen om personbegränsning vid privata tillställningar beaktas.  
 • Man måste fästa särskild vikt vid hygienanvisningarna, vid skyddsavstånd och vid användning av munskydd vid besök hos äldre och anhöriga som hör till någon riskgrupp.  

  Dessutom rekommenderar kooridnationsgruppen att personal som betjänar kunder alltid använder  munskydd, också utomhus.  

Coronaläget i Egentliga Finland – översikt över läget 1.12.2020

I 60 procent av fallen senaste vecka har smittkällan kunnat identifieras. En knapp tredjedel av alla nya smittor hänför sig till smitta inom familjen eller närkretsen. Ett oroväckande drag i utvecklingen är dock att smittorna härstammar från flera olaga källor.  Incidensen för coronavirussjukdomen inom Egentliga Finlands omorda uppgår till 61,4 under de två senaste veckorna  per 100 000 invånare. Senaste vecka (23.-29.11.) konstaterades 171 nya fall av coronasmitta. 

Under senaste veckla (23.–29.11.) analyserade Åucs laboratorier totalt 8 355 coronaprover. Andelen positiva svar var 1,8 procent av alla Corona prover som tagits inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Veckan innan (22.11) var motsvarande siffra för Egentliga Finland 1,7 procent.

Behovet av sjukhusvård har varit rimligt och hållits på en jämn nivå.   Läget kan ändras mycket snabbt.  För närvarande vårdas sju patienter p.g.a. Corona på Åucs. 

Figuren visar antalet Corona smittfall inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–29.11.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.

Figuren visar förekomsten av coronasmitta som konstaterats under tiden 2.3.–29.11.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.  Statistiken visar att antalet fall sjönk under maj månad och var klart lägre under juni och juli.  Från och med augusti har antalet coronafall i Egentliga Finland småningom ökat, och i oktober nåddes accelerationsfasen.  Under veckorna 45–47 sjönk antalet smittfall men nu har antalet nya fall stigit åter.

Egentliga Finlands regionala coronapandemigrupp  Den regionala arbetsgruppen för att förhindra spridning av coronavuirtset är en styrgrupp med många aktörer.  Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.  I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL.  Arbetsgruppen leds av chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Ändrat : 8.12.2020 13:33
Skapad : 1.12.2020 13:30