Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 22.9.2020

Coronavirussmittorna fortsätter att öka i Egentliga Finland.  

Esa Rintala, smittansvarig överläkare inom sjukvårdsdistriktet,  efterlyser ansvarstagande vid studenttillställningar och restaurangbesök. Var och en kan främja den allmänna säkerheten genom att själv agera rätt.

– Nu ska nog människorna vara ännu mer försiktiga än vad som officiellt rekommenderas.   Om man är det allra minsta sjuk, ska man inte gå till skola, arbete eller på tillställningar.  Rintala poängterar att man måste följa noga anvisningarna om säkerhetsavstånd och handhygien.

Antalet konstaterade fall av coronasmitta inom sjukvårdsdistriktet uppgår nu till 521.  Under den senaste veckan (14.-20.9.2020) registrerades totalt 29 positiva covid-testresultat inom sjukvårdsdistriktet.  Av dessa härstammade fem (17 procent) direkt från utlandet, och för sex (21 procent) av de besmittade kunde smittkällan inte ännu fastställas.

Totalt 11 fall (38 procent) under de senaste 7 dygnen hänför sig till studentjippon och kvällstillställningar arrangerade av studerande. De smittade är främst medicinska studerande eller läkare. På grund av coronakarantän kommer nu 500 medicine studeranden inte att kunna delta i den praktiska undervisningen på Åucs till och med slutet av september.

Under två veckor (3.–17.9.2020) konstaterades 7,5 smittfall per 100 000 invånare inom sjukvårdsdistriktet.  Denna incidens har ökat markant jämfört med en vecka tidigare (11.9.2020) då incidensen var 4,38.  Incidensen har också ökat inom hela riket.  Den befolningsrelaterade incidensen var 11,5 under senaste uppföljningsperiod (5.–18.9.2020), men 6,4 under perioden innan.

Figur. Antal fall av COVID-19 som konstaterats hos befolkningen bosatt i Egentliga Finland.


Koronarinfektioner bekräftade i sjukhusområdet sedan 2.3. Bildens innehåll förklaras i textformat efter bilden.


Figuren visar konstaterade fall av coronasmitta under tiden 2.3.–20.9.2020 hos personer bosatta i Egentliga Finland.  Vi ser att antalet smittfall var högst under april. Antalet smittfall minskade under maj och antalet förblev lågt under månaderna juni och juli 2020.  Sedan augusti har antalet fall åter ökat småningom i Egentliga Finland. Källa: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts register över smittsamma sjukdomar.

Kliniska mikrobiologiska laboratoriet vid Åucs analyserade totalt 5696 coronatester under den senaste veckan.  Av dessa var 0,3 procent positiva för corona.  Åucs hjälper också Satakunta sjukvårdsdistrikt med att analysera coronaprover, särskilt under helgerna.  

Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning registrerar och sammanför smittdata som inkommer från Åucs och privata laboratorier.

Besöken begränsas åter i hela sjukhuset

Institutet för hälsa och välfärd THL har uppdaterat anvisningarna som gäller besök vid sjukhus.  För Åucs del betyder detta att den lättade besökspolicyn som gällde vid vissa verksamhetsenheter slopas och besöksreglerna blir lika strikta i hela sjukhuset.  Antalet besökare får vara en till tre personer per gång.

– Besöksreglerna kan vara strängare på vissa enheter, t.ex. intensivvårdsavdelningarna, om detta är befogat med tanke på trygg patientvård, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Alla besökare måste anmäla sig i förväg.

– Vi ber att besökarna kontaktar avdelningen före besöket och kontrollerar att besök är lämpliga.  Om vi tillåter besökare, får de anvisningar i förväg för hur besöket utförs tryggt. Också medan besöket pågår hör det till personalens uppgifter att instruera besökare i korrekt handhygien och vid behov i användning av skyddsutrustning, säger sjukhusets överskötare Tuija Lehtikunnas.  

Det är självklart att besök är endast möjligt om besökaren än helt frisk och symtomfri.  

Läs THL:s instruktioner om besök på sjukhuset under koronavirus (på finska): Vierailut sairaalassa koronavirusaikana

Vi påminner om att var och ska iaktta tillräcklig distansering vid alla möten, tvätta sina händer regelbundet och följa hygienisk hosttekik - detta gynnar din egen och andras hälsa.

* Siffrorna uppdateras dagligen i enlighet med registreringen av data.  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  rapporterar alla fall av coronasmitta som konstaterats inom sjukvårdsdistriktets område, oberoende av var provet tagits och var provet analyserats. Prover som tagits på Åbo flygfält och som utfallit positivt registreras i Åbo, ifall personen saknar permanent adress i Finland.  I THL:s register över smittsamma sjukdomar registreras fallen där personen är bosatt i Egentliga Finland under landskapet Egentliga Finland, trots att provet kanske tagits utanför Egentliga Finland.

Innan du tar kontakt och uppsöker coronatestning rekommenderar vi egenbedömning av symtomen på Omaolo-tjänsten.

Läs mer om situationen i hela landet: Nationella coronaläget enligt THL

Läs sammanställning av innehållet i coronarestriktionerna av Regionförvaltningen i Sydvästra Finland.


Teksti: Suvi Vainio


Ändrat : 22.9.2020 11:46
Skapad : 22.9.2020 11:30