Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt redo att påbörja en frivillig beredning av hälsovårdsreformen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är redo att tillsammans med kommunerna inleda den så kallade frivilliga beredningen av social- och hälsovårdsreformen.  Detta beslut togs av sjukvårdsdistriktets styrelse vid sitt möte 30.3.2021.  Sjukvårdsdistriktet fortsätter och utvidgar diskussionerna om detta med kommunerna. Klient- och patientsdatasystemen framskrider också. 

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt dessutom att påbörja projektet Social- och hälsovårdsreformen. Syftet med projektet är att utreda hur sjukvårdsdistriktet kunde integreras med Egentliga Finlands välfärdsområde som kommer att grundas.   

Bakom beslutet finns tanken om att planeringen och grundandet av Egentliga Finlands välfärdsområde skulle redan ha påbörjats om lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen godkänns under innevarande era. 

Tills vidare har den förvaltningsmässiga beredningen inte påbörjats för att grunda ett välfärdsområde i Egentliga Finland.  Hälsovårdsreformen har bearbetats inom nätverk, utan någon centraliserad organisation. 

– Vi vill för vår del vara med och bygga upp en helhet till befolkningens bästa i regionen, i samarbete med kommunerna.  Vi har ett drygt arbete framför oss.  Vi anser att tiden är den rätta – det är nu på våren som vi ska börja detta arbete och gripa ett stadigt, konkret tag om reformen, säger direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Matti Bergendahl. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anser att den beredningen som en eventuell social- och hälsovårdsreform kräver måste diskuteras och göras konkret både inom sjukvårdsdistriktet och i hela Egentliga Finland. 

– Hälsovårdsreformen hämtar med sig förändringar som berör alla som lever och bor i Egentliga Finland.  Lagförslagen ligger som bäst hos riksdagen och utgången av reformen torde klarna senare i år.  De närmaste månaderna blir avgörande för hur social- och hälsovårdsservicen kommer att skötas i framtiden i vårt landskap, säger Bergendahl.   

Harmonisering av klient- och patientdatasystemen framskrider 

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände på tisdagen 30.3.2021 också målsättningarna för harmoniseringen av regionens klient- och patientdatasystem.  Kommunerna, samkommunerna och ledningen inom social- och hälsovårdsreformen har ett gemensamt mål – att skapa inom regionen en enda patientdatasystemhelhet som är gemensam för hela primärhälsovården.  

– Klient- och patientsdatasystemen ska harmoniseras, vilket skapar en enhetlig datasystemhelhet för social- och hälsovården. Ett sådant system garanterar att klientens uppgifter hålls helt och hållet inom de organisationer som erbjuder vård och tjänster.  I och med detta får invånarna i Egentliga Finland allt bättre gränsöverskridande service, säger direktören för dataadministration i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mika Tervonen

Genom denna reform skulle alla parter som sköter klientens/patients ärenden få snabb tillgång till all den information som behövs.  

– Målsättningen för denna reform är helt enkelt att ge klienten bättre service i rättan tid i kontakterna med olika serviceproducenter inom social- och hälsovården.  Informationen måste röra på sig, den ska finns tillgänglig, och vården och omsorgen om vår hälsa förbättras klart, berättar Tervonen.   

För närvarande finns det i primärvården i Egentliga Finland 41 separata datasystem som inte bildar någon sådan helhet som skulle stöda organiseringen av de regionala tjänsterna på bästa sätt. Också verksamheten och arbetssätten måste harmoniseras inom regionen.  När detta sker, får vi i Egentliga Finland ett enhetligt patientdatasystem för primärvården och specialsjukvården.  

Helheten omfattar också en utredning om anskaffning av tjänsterna för att harmonisera systemen.   

Bakgrund:  

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen omfattar fem steg. Egentliga Finland befinner sig för närvarande i steg 2.  

  1. Frivillig beredning (före regeringspropositionen)
  2. Beredning av verkställigheten (Regeringens proposition till riksdagen 12/2020) 
  3. Interimistiska beredningsorgan för välfärdsområdena (lagstiftningen träder i kraft)
  4. Regionala fullmäktigen från och med 1.3.2022
  5. Organiseringsansvaret överförs till välfärdsområdena 1.1.2023

Tills vidare har den förvaltningsmässiga beredningen för att grunda ett välfärdsområde i Egentliga Finland inte påbörjats.  Något organ för förändringshantering av innehållet i hälsovårdsreformen har inte ännu grundats.  De som nu är med i beredningen har arbetat inom projektet som nätverksmedlemmar utan någon centraliserad organisation.  

Tills vidare ligger fokus i Egentliga Finland på utveckling av serviceinnehållet.  Beredningen av hälsovårdsreformen har skett i stöd av två statsfinansierade projekt.  I praktiken har beredningen av innehållet förverkligats inom ramen för en diversifierad struktur:

  1. Projektet Framtidens social- och hälsocentral (2020 – 2022, förvaltningsansvaret hos Åbo stad) samt
  2. Projektet Strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen (2020 – 2021, förvaltningsansvaret hos Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt).
  • Genom dessa två projekt har antingen serviceinnehållet eller ICT-systemen utvecklats

 


Ändrat : 1.4.2021 15:35
Skapad : 1.4.2021 15:30