Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte 14.6.2022

Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträdde till möte 14.6.2022.

Fullmäktige behandlade bl.a. följande ärenden på mötet:

Fullmäktige godkände sjukvårdsdistriktets bokslut för år 2021 och beviljade de redovisningsskyldiga medlemmarna i organen som handhar kommunförbundets förvaltning och ekonomi  samt de ledande sektorsansvariga tjänsteinnehavarna ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2021.

Enligt fullmäktigebeslut överförs sjukvårdsdistriktets överskott på 14.436.874,36 euro till över- och underskottskontot i balansräkningen. Bokslutet (pdf) kan läsas i sin helhet på nätsidan (på finska).

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2021 antecknades för kännedom. Berättelsen skickades till styrelsen för åtgärder. Utvärderingsberättelsen kan läsas på nätsidan: Bristen på ett enhetligt datasystem och ekonomisk obalans är utmaningar.

En resursökning för psykiatri och ungdomspsykiatri på 302 600 euro infördes för pågående räkenskapsår, (meddelande 24.5.2022 Sexton nya vakanser föreslås för ÅUCS Psykiatri).

Mikko Saari (Niklas Kaupponen), Anita Bristolin (Marjaana Mäkinen) och Sauli Seittenranta (Niko Aaltonen), (ersättare inom parentes) invaldes som nya styrelsemedlemmar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för den återstående perioden. Dessa nya medlemmar valdes för ett ersätta Mikko Koivumäki, Heidi Haapala och Ville Valkonen.  Uppgifter om styrelsemedlemmarna finns på nätsidan

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammanträder för sista gången tisdagen 29.11.2022.

Föredragningslistorna och protokollen gällande sjukvårdsdistriktets fullmäktigemöten publiceras på adressen http://vsshp.ktweb.fi


Ändrat : 16.6.2022 13:52
Skapad : 14.6.2022 15:15