Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande om coronaviruset 24.3.2020

Antalet personer med coronainfektion har bibehållits måttligt inom Egentliga Finland. Per 23.3.2020 har 39 personer besmittats av coronaviruset inom sjukvårdsdistriktet. Antalet nya smittfall uppgår till fem. Endast en patient vårdas på sjukhus.  

Läget för epidemiutvecklingen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är för närvarande lugnt. Beredskapen inom Åucs att möta epidemin är god. Sjukhusen inom vårt distrikt har beredskap att vårda alla patienter som är i behov av specialhälsovårdstjänster på grund av coronavirusinfektion eller av någon annan akut orsak. Jourverksamheten är livlig men för närvarande finns det kapacitet att vårda alla patienter som behöver sjukhusvård.

En del av personalen deltar i kompletterande utbildning. Tack vare denna tilläggsutbildning kan arbetstagare överflyttas från en sjukvårdsenhet till en annan, skulle detta framöver bli nödvändigt. Verksamhetsplanen uppdateras dagligen mot bakgrund av det stigande patientantalet.

Det finns tillräckligt med skyddsutrustning och personalen tas väl omhand. Försörjningsberedskapscentralens lager har öppnats och skyddsutrustning distribueras till hela landet via specialansvarsområdena. Det kommer att finnas tillräckligt med skyddsutrustning under epidemin, om användningen följer givna direktiv. Personalen uppmanas använda skyddsutrustningen sparsamt.  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill särskilt påpeka att var och en av oss kan med mycket små ansträngningar påverka epidemispridningen. Var och en ska sköta om att händerna tvättas tillräckligt ofta och att närmiljön hålls ren både hemma och på jobbet – detta är oerhört viktigt. Under inga omständigheter får någon gå på jobbet om hen är sjuk. Detta är den allra viktigaste regeln och uppmaningen för alla som arbetar.

Hädanefter informerar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt pressen om ändringarna i coronasituationen varje vardag efter klockan 14.

 

 

 

Ändrat : 24.3.2020 14:55
Skapad : 24.3.2020 14:35