En liten del av klamydiasmittorna har inte uppfångats i sållningarna

Sedan februari 2019 har cirka ett hundra veneriska klamydiasmittor påträffats i Finland, där sållningen varit negativ för könssjukdomen, medan andra påvisningstest för klamydia utfallit positivt.  Förekomsten av dessa felaktigt negativa sållningsresultat har varit mindre än 0,5 procent av alla testade prover.

Dessa fall har påträffats vid sjukvårdsdistriktslaboratorierna i Helsingfors och Nyland, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland och vid privata laboratorier (SYNLAB och Förenade Medix laboratorier). Alla felaktiga laboratoriesvar som hittills påträffats har rättats till.

Klamydiabakterie

Klamydiabakterie.

Endast en mycket liten del av alla testade patienter har erhållit felaktigt testresultat. Senast från och med 1.4.2019 har laboratorierna använt tester för att kontrollera och garantera att testresultaten för klamydia är pålitliga. Laboratorierna kontrollerar för närvarande gamla testresultat och vid behov kan patienter inkallas för förnyad testning. Laboratorierna informerar på eget initiativ och självständigt om eventuella tilläggsåtgärder.  

Fenomenet observerades först vid laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid Åbo universitetscentralsjukhus.  I samarbete med andra laboratorier som använder samma test, med Helsingfors universitet och med testtillverkaren inleddes utredningar omedelbart. Samtidigt övergick laboratorierna till användning av tester för att kontrollera och garantera att testningen av klamydiasmitta är pålitlig. Det är fortfarande oklart varför en liten del av klamydiasmittorna inte framkommer vid den primära testningen. 

När man genomför laboratorietestningar, finns det många felkällor: Pålitligheten av klamydiatestet påverkas också av hur omsorgsfull provtagningstekniken har varit samt hurdan typ av prov det gäller. 

Information om klamydiasmitta 

Klamydia är en vanlig könssjukdom i Finland. I fjol utfördes cirka 280 000 klamydiatestningar i vårt land. Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller ett register över smittsamma sjukdomar.  Knappt 15 000 anmälningar om klamydiasmitta registrerades i fjol.  

Merparten av klamydiasmittorna är helt symtomfria eller ger endast lindriga symtom. Hos kvinnor kan sveda vid urinering, ökad vitflytning och mellanblödningar förekomma. Hos män består klamydiasymtomen av sveda vid urinering och grå flytning ur urinröret. 

Det är skäl att uppsöka hälsovården om symtomen talar för könssjukdom, om sexpartnern bär eller misstänks bära på klamydiasmitta, om någon annan könssjukdom konstateras, om sexpartnern är ny eller om man har många sexpartners. Testning och behandling av klamydia är gratis inom den offentliga hälsovården (hälsocentralerna) och vid sjukhusens polikliniker för könssjukdomar.  

Använd kondom och oralskydd ("slicklapp") för att undvika klamydia och andra könssjukdomar. 

 

Läs mera om klamydiasmitta via könsumgänge på THL:s sidor.

 

Foto: iStock

Ändrat : 13.9.2019 12:06
Skapad : 23.4.2019 09:50