Förslag att slå samman Åbolands sjukhus med Åucs

Bakgrund till förslaget: att utveckla den svenskspråkiga servicen

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utreds hur den svenskspråkiga specialsjukvården kunde omorganiseras. Frågan har behandlats såväl i en arbetsgrupp tillsatt av sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä som i en styrgrupp tillsatt av styrelsen.

Styrelsen har behandlat arbetsgruppens förslag 29.1.2019. Enligt förslaget ska Åbolands sjukhus sammanslås med Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) enligt ettsjukhusmodellen som tillämpats för närsjukhusen i Salo, Vakka-Suomi (Nystad) och Loimaa.

Enligt föredragaren, distriktets chefsöverläkare Mikko Pietilä, är syftet att säkerställa en ändamålsenlig servicenivå vid Åbolands sjukhus genom att överföra ansvaret för verksamheten till Åucs verksamhetsområde.

– Detta kan göra det möjligt att en del av den kirurgiska verksamheten bibehålls vid Åbolands sjukhus. Vårdavdelningarna vid Åbolands sjukhus kunde fortfarande erbjuda fortsatt vård inom ett flertal specialiteter samt palliativ vård, konstaterade chefsöverläkare Pietilä.

Om arbetsgruppens förslag verkställs, betyder detta att Åbolands sjukhus ställning som affärsverk skulle hävas.

En bakomliggande orsak till förslaget är också statsrådets förordning enligt vilken kirurgisk verksamhet som förutsätter anestesi koncentreras till enheter där samjour mellan specialsjukvården och primärsjukvården fungerar dygnet runt. Sådan jourverksamhet finns inte vid Åbolands sjukhus.

I alla fall är avsikten att polikliniska ingrepp fortgående utförs vid Åbolands sjukhus. En förutsättning för fortsatt dagkirurgi är att verksamheten organiseras av Åucs.

Styrelsen beslöt att beredning av ärendet fortsätter enligt de framkastade principerna. Enligt beslutet ska en språkkonsekvensbedömning av ändringarna göras. När bedömningen är klar, ska åtgärdsförslaget skickas för utlåtande till Pargas, Kimitoön, S:t Karins och Åbo. Dessutom kommer man att utreda huruvida beslutsfattandet ska ske med tillämpning av kommunförbundets grundavtal § 11 som stadgar om begränsningar i beslutsförheten genom kvalificerad majoritet.  Planen är att förslaget ska behandlas vid kommunförbundets fullmäktigemöte i juni.

Majoriteten av svenskspråkiga patienter vårdas vid Åucs

Av alla patienter inom sjukvårdsdistriktet är 5,8 procent svenskspråkiga, men endast en liten del av de svenskspråkiga inom distriktet utnyttjar servicen vid Åbolands sjukhus. Orsaken ligger i det begränsade serviceutbudet vid Åbolands sjukhus. En stor del av den service som de svenskspråkiga patienterna behöver står inte att finna vid Åbolands sjukhus och därför utnyttjar merparten av de svenskspråkiga patienterna Åucs tjänster för sin sjukvård.

Åucs har uppgjort ett språkprogram som förbättrat personalens språkkunskaper. Enligt arbetsgruppsrapporten har språkatmosfären vid Åucs blivit klart bättre.  Personalens språkkunskaper beaktas då patienterna tas emot och i viss mån också då personalens arbetsturer planeras. Tillgången på personal som kan ordentlig svenska varierar dock stort vid enheterna, trots att kunskaperna i svenska språket har beaktats vid rekrytering av personalen och utbildningsutbudet ökar kraftigt.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 15.10.2019 08:32
Skapad : 29.1.2019 12:55