Fullmäktige godkände bokslutet

Fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände 11.6.2019 enhälligt samkommunens bokslut för år 2018 och beviljade ansvarsfrihet för de ansvariga medlemmarna i de olika organen och för samkommunens ledande tjänstemän.

År 2018 uppvisade sjukvårdsdistriktets resultat ett överskott på 2,2 miljoner euro, då budgeten hade uppställt ett resultat på ett underskott på 4,4 miljoner euro. Resultatet ökar det kumulerade överskottet i balansen till 8,6 miljoner euro.

Resultatet beror dels på större verksamhetsintäkter än uppskattat, då förväntningarna överskreds med knappt 22 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna belöpte sig till cirka 794 miljoner euro. Överskottet berodde så gott som helt på andra intäkter än intäkter från medlemskommunerna, vilka uppgick till nästan precis det budgeterade beloppet.

Fullmäktige beslöt att årets överskott på 2,2 miljoner euro redovisas i balansräkningen under kontot för räkenskapsperiodens vinst/förlust. 

Revisionsnämnden – oro för ekonomin och personalens ork

Enligt revisionsnämnden för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har de bindande målen för distriktets ekonomi nåtts tämligen väl under år 2018. I sin bedömningsrapport konstaterar nämnden att många av de ekonomiska parametrar som beskriver den ekonomiska utvecklingen har gått i en gynnsam riktning under se senaste fem åren. Nämnden uttrycker ändå sin oro för distriktets ekonomiska soliditet vars nivå bibehållits svag. Man oroar sig också för ökningen av skulder och ansvarsförbindelser i relation till verksamhetens intäkter.

Bedömningsrapporten tar också upp frågan om personalens ork. Enligt revisionsnämnden är personalstyrkan så knapp att verksamheten är helt beroende av övertidsarbete. Då inga vikarier finns att tillgå, växlar personalen sina arbetsturer sinsemellan och gör extra arbetspass. Det är särskilt svårt att locka tillräckligt med personal till specialiteter som är stadda i snabb utveckling. Övertidsarbete blir dyrt och leder till att personalen lider av utbrändhet. Nämnden anser att det nuvarande systemet med vikarier måste ändras och göras mer flexibelt.

Fullmäktige antecknade bedömningsrapporten till kännedom och remitterade den till styrelsen för åtgärder. Den förpliktigade styrelsen att till nästa fullmäktigemöte på hösten uppbringa ett utlåtande om de åtgärder som bedömningsrapporten ger anledning till.  

Nya förtroendevalda

Fullmäktige beviljade Birgitta Ristolainen avsked från medlemskapet i ledningsgruppen för affärsverket Åbolands sjukhus och från ersättande medlemskapet i styrelsen och förvaltningssektionen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Fullmäktige valde i stället för henne Mona Nylund till ledningsgruppen och Monika Antikainen till hennes suppleant. I Ristolainens ställe till styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och till suppleant för Tuija Ollikkala i förvaltningssektionen valde fullmäktige Sini Heino.

Fullmäktige beviljade Simo Paassilta avsked från medlemskapet och ordförandeskapet i förvaltningssektionen. Fullmäktige valde Miro Simola till ny medlem och fastställde Anneli Kivijärvi som ordförande.

Fullmäktige antecknade till kännedom uppsägningsanmälan av sjukvårdsdistriktets direktör samt vikariearrangemangen för tjänsten och godkände styrelsens förslag om ändring av kompetensvillkoren för sjukvårdsdistriktets direktör. Ändringen innebär att kompetensvillkoren inte förutsätter att den nya direktören som ska väljas behöver uppvisa intyg över goda kunskaper i finska och svenska.  Däremot anges i platsannonsen för tjänsten som direktör för sjukvårdsdistriktet att goda kunskaper i det finska och det svenska språket är en förutsättning för att tjänsten ska kunna skötas framgångsrikt.

Västkustens sjukvårdsdistrikt fortsätter sitt strategiska samarbete

Fullmäktige godkände uppdateringen av den gemensamma Västkustsstrategin för sjukvårdsdistrikten Egentliga Finland, Satakunta och Vasa för åren 2019–2023.  Enligt Västkustsstrategin som presenterades vid mötet ska dessa sjukvårdsdistrikt intensifiera sitt samarbete i syfte att utveckla kvaliteten, tillgängligheten och den övergripande överensstämmelsen av sina vård- och forskningstjänster. Distrikten ska gemensamt utveckla villkoren för utbildning och forskning, sin konkurrenskraft som arbetsgivare och digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna.  

– Samarbete som förankras i avtal befrämjar ett närmare samarbete mellan specialansvarsområdena inom Åucs, trots att tiden inte ännu varit mogen för den integrering av verksamheterna som utretts för ett och ett halvt år sedan, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Utredningen Västkustens universitetssjukhus utgick ur den tidigare Västkustsstrategin och kan delvis jämföras med Tammerfors universitetssjukhus, där specialansvarsområdesarbetet framskrider inom projektet Stjärnsjukhuset (Tähtisairaala) och med Uleåborgs universitetssjukhus, där specialansvarsområdet startat ett kooperativprojekt.

– Inom sjukvårdsdistrikten väntar vi med intresse på huruvida rikets nya regering öppnar en möjlighet att grunda gemensamma affärsverk för olika landskap.  Det var nämligen inte möjligt enligt den tidigare propositionen till landskapslag att producera tjänster som skulle vara gemensamma för flera landskap, säger Setälä.

Ändrat : 11.6.2019 16:35
Skapad : 11.6.2019 15:55