Massivt EU-projekt: Åucs-patienter på kvinnokliniken målgrupp för ovariecancerforskning för 15 miljoner euro  

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) har beviljats en miljon euro ur EU:s finansieringsprogram för forskning kring ovariecancer.  Målsättningen för DECIDER-studien är att utveckla diagnostik och behandling av ovariecancer med hjälp av artificiell intelligens.

Nina Halme, Liisa Riihiaho och Johanna Hynninen framför gynekologiska poliklinikens dörr

På bilden finns sjuksköterskorna Nina Halme (till vänster) och Liisa Riihiaho och forskningsläkaren Johanna Hynninen.

Projektstödet är ett av de största forskningsunderstöden som beviljats Finland av Europeiska unionen genom tiderna.  Det internationella DECIDER-forskningsprojektet  som pågår i fem år har en sammanlagd budget på knappt 15 miljoner euro.  Sammanlagt 14 organisationer från sju europeiska länder deltar i projektet.

I Finland avlider ca 400 kvinnor årligen i ovariecancer, i hela Europa är siffran över 40 000.  Största delen av patienterna behandlas med operation och platinabaserade cytostatika.  Under loppet av behandlingen tenderar effekten av platinakurerna försvagas, och för ovariecancerpatienter som utvecklar resistens mot cytostatika finns endast få effektiva behandlingsalternativ.

Inom EU-projektet som startar i februari ska man utarbeta diagnostiska verktyg för att bättre och i ett tidigare skede identifiera de patienter som inte får någon nytta av de nuvarande behandlingarna.  Målet för projektet är att vaska fram fungerande läkemedel utgående från information som man erhållit genom mätningar gjorda på själva cancersvulsten.

– De nya verktygen som möjliggör effektivare och mer specifikt riktad cancerterapi minskar inte endast det mänskliga lidandet utan också belastningen på sjukvården, säger professor Sampsa Hautaniemi vid Helsingfors universitet och koordinator för DECIDER-projektet.

Artificiell intelligens kombinerar och visualiserar data för läkaren

Inom projektet prognostiseras patientens terapisvar med metoder som utnyttjar histopatologisk och genomisk information som fås genom undersökning av patienten och cancersvulsten.  Forskarna och läkarna söker effektiva, individuellt skräddarsydda terapier genom att utreda genomiska avvikelser och genetiska funktionsstörningar i cancerceller.

– Vi ska utveckla programvara med öppen källkod som sammanför och visualiserar den väsentliga informationen hos enskilda patienter.  Genom sådan data kan vårdansvariga läkare bättre komma till en effektiv behandling för patienten, säger Hautaniemi.

Jurister granskar etiska och juridiska frågor

Förutom den medicinska forskningen bemöter projektet också sådana eventuella etiska och juridiska utmaningar under undersökningen som kunde störa eller hämma tillämpningen av nya behandlingsmetoder för patienter som inte längre får något behandlingssvar av cytostatika.   

–  Vi vill underlätta och förbättra tillgången på kommersiellt tillgängliga, skräddarsydda behandlingsformer på ett sätt som är etiskt och juridiskt hållbart, säger forskardoktor Juli Mansnérus vid professor Päivi Korpisaaris forskningsgrupp vid Helsingfors universitet.

Åucs sköter patienterna som deltar i studien

Alla patienter som deltar i projektet kommer att skötas vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Projektansvarig är docent Johanna Hynninen, specialistläkare i gynekologisk onkologi.  Den fortsatta patientuppföljningen jämte blodprover kan också ske vid sjukhuset Satasairaala i Björneborg och vid Vasa centralsjukhus.

– Vid Åucs kvinnoklinik har långsiktig ovariecancerforskning gjorts i många år.  Forskning och klinisk vård löper parallellt här hos oss, och våra läkare tar bl.a. vävnadsprover i samband med canceroperationer.  Cancerforskningen anses viktig, då forskning är det enda sättet som ger patienterna möjligheten att få nya, effektiva behandlingar.  Det är förträffligt att vi är med som en klinisk enhet i detta viktiga konsortium och att EU har bedömt att vårt arbete är av hög kvalitet, säger Hynninen.

Också patientorganisationerna är starkt engagerade i projektet och har en viktig rådgivande roll.  Cancerpatienterna i Finland r.f. och Cancerorganisationerna ger patientperspektiv till projektet.

Partner och ansvarspersoner i DECIDER-projektet (Clinical Decision via Integrating Multiple Data Levels to Overcome Chemotherapy Resistance in High-Grade Serous Ovarian Cancer):

 • Helsingfors universitet (Sampsa Hautaniemi, Olli Carpén, Päivi Korpisaari)
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (Johanna Hynninen)
 • HUS Helsingfors universitetssjukhus (Anni Virtanen)
 • Karolinska Institutet (Jussi Taipale, Sverige)  
 • Kraeftens Bekaempelse (Tuula Kallunki, Danmark)
 • Universitätsklinikum Heidelberg (Julio Saez-Rodriguez, Tyskland)
 • Institut Pasteur (Benno Schwikowski, Frankrike)
 • Universita degli studi di Modena di e Reggio Emilia (Elisa Ficarra, Italien) 
 • Fundacio Institut de Recerca Biomedica (Fran Supek, Spanien)
 • Centro Nacional de Supercomputacion (Salvador Capella, Spanien)
 • Aiforia Technologies Ab (Kaisa Helminen, Finland)
 • Veil.ai Ltd (Tuomo Pentikäinen, Finland)
 • 2cureX A/S (Ole Thastrup, Danmark)
 • AB Analitica SRL (Diego Boscarino, Italien)

Patientorganisationerna ger råd och patientperspektiv för projektet:  Cancerpatienterna i Finland r.f., Cancerorganisationerna.

Finansieringen har beviljats inom Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram med avtalsnummer 965193.

Ändrat : 4.2.2021 10:17
Skapad : 4.2.2021 09:00