​Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 20.8.2019

Sjukvårdsdistriktet omarbetar sina verksamhetsmodeller

Sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga berättade på mötet om avsikterna att reformera sjukvårdsdistriktets lednings- och verksamhetsmodeller samt modellerna för samarbetet med intressentgrupper.

– Kommunerna och samkommunerna är tvungna att utvärdera utvecklingsmålen på nytt i och med att social-, hälso- och sjukvårdsreformen strandade i slutet av föregående regeringsperiod och servicestrukturen kvarstår enligt ikraftvarande lagstiftning in på 2020-talet, konstaterade Honga.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts strukturomvandling till ett sjukhus-modellen och en utmärkt kunskapsnivå  ger enligt honom en god grund för fortsatt utveckling .

– Problemet för tillfället är kommunernas strama ekonomiska läge samt det delade ansvaret i vårdkedjan. Detta syns inom sjukvårdsdistriktet som en växande mängd remisser och patienter som höjer kommunfaktureringen över de budgeterade nivåerna.

– Vi söker lösningar via gemensamma utvecklingsåtgärder med kommunerna. Vi utvärderar ansvaret inom arbetsfördelningen samt eventuellt nya produktionsstrukturer i servicen. Arbetet görs parallellt med de nationella lösningarna för sote-strukturen, berättade Honga.

Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt blir delägare i Länsirannikon Työterveys Ab

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säljer till Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt (Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri) ungefär en (1) procents ägarandel av sina aktier i Länsirannikon Työterveys Ab (LRTT, Västkustens företagshälsovård). Köpets värde är cirka 10 000 euro. Efter köpet blir specialomsorgsdistriktet delägare i LRTT. Sedan kan specialomsorgsdistriktet köpa företagshälsovårdstjänster av bolaget i egenskap av enhet anknuten till upphandlande enhet.

Också Satakunta sjukvårdsdistrikt är delägare i LRTT som alltså är en i upphandlingslagen avsedd upphandlande enhet och till sina ägare anknuten enhet. Efter köpet äger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 90 procent av bolaget, Satakunta sjukvårdsdistrikt 9 procent och specialomsorgsdistriktet 1 procent.

Styrelsen godkände principerna för köpet och befullmäktigade sjukvårdsdistriktets direktör att godkänna de detaljerade villkoren för överlåtelsen.

Sjukvårdsdistriktet avyttrar sina aktier i Labquality Ab

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt att sjukvårdsdistriktet säljer de sex aktier som distriktet äger av bolaget Labquality Ab till Cor Group Ab för 110 000 euro. 

Nuvarande ägarstruktur har ansetts vara oändamålsenlig på grund av splittrade ägarförhållanden och en upplösning av rollen som anknuten enhet, och därför har ägarna beslutat föreslå att hela aktiestocken säljs till Cor Group för 5,5 miljoner euro.

Labquality som grundades år 1972 producerar utbildnings-, diagnostik- och certifieringstjänster inom laboratorie- och hälsovårdssektorn. Bolaget ägs av 25 myndigheter och föreningar i Finland, och bland annat nästan alla sjukvårdsdistrikt i Finland hör till ägarna.

Styrelsen godkände också ett aktieägaravtal enligt vilket Kunnan Taitoa Ab och KuntaPro Ab fusioneras till ett bolag med namnet Sarastia Ab. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt äger en liten del av Kunnan Taitoa Ab.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 20.8.2019 14:08
Skapad : 20.8.2019 13:40