Minimering av kontakter är nu avgörande för epidemikontrollen

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp höll ett extra möte idag 4.3.2021 och preciserade rekommendationerna för stävjande av spridningen av coronavirussmittan. Alla onödiga människokontakter ska undvikas.

– Var och en måste stanna upp och fundera: vilka kontakter i vardagen kan jag ännu undvika. Trots att det känns väldigt tråkigt just nu, kan vi alla säkerligen gallra bort kontakter i anslutning till vårt arbete, till våra sociala kontakter och till att uträtta dagliga ärenden, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Coronakoordinationsgruppen utfärdade an ny rekommendation: alla onödiga resor bör undvikas. Också denna rekommendation utfärdas i syfte att minimera kontakter under alla tänkbara situationer.

Gruppen diskuterade och preciserade rekommendationerna

Barn födda 2008 eller senare får fortfarande idka hobbyverksamhet i grupp, men alla element som innehåller närkontakt är inte lovliga.   

Ungdomsutrymmena får fortfarande hållas öppna förutsatt att hälsotrygga arrangemang garanteras.

Antalet personer som samtidigt får vistas i ett och samma utrymme kan bedömas lokalt mot bakgrund av utrymmenas storlek och andra omständigheter.

Högskolorna fortsätter undervisningen på distans enligt tidigare praxis. Undervisning som är absolut nödvändig får ske i närkontakt, där högsta tillåtna gruppstorlek är sex personer. Prov måste arrangeras på ett coronatryggt sätt, men några särskilda rekommendationer gällande tillåtna maximiantal personer under proven ges inte.

Biblioteksverksamheten får fortsätta, förutsatt att säkerhetsavstånden och andra coronasäkerhetsåtgärder vidtas och följs.  

På onsdagen 3.3.2021 rekommenderade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ibruktagande av smittskyddslagen (58 g §), så att utrymmena stängs omedelbart för en övergångsperiod för kunder, klienter och deltagare. Regionförvaltningsverket  informerar idag om besluten.

Rekommendationerna är i kraft till och med 28.3.2021. (Läs de gällande rekommendationerna här.)

Redan nio coronapatienter intagna på Åucs

Behovet av sjukhusvård bland coronapatienterna ökar.  För tillfället är nio patienter intagna på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) för vård av coronavirussmitta. Av dessa patienter har fyra intagits under de två senaste dygnen.

 – Situationen väcker oro och de färska siffrorna anger tydligt och klart att epidemin är på väg att bli värre. Behovet av sjukhusvård ökar. Nu bör nya åtgärder vidtas för att hindra spridningen ytterligare, säger infektionsläkare Harri Marttila vid Åucs.

Förekomsten av nya smittor (incidensen) bland hundratusen invånare i Egentliga Finland ökar fortfarande. Under de senaste 14 dygnen var incidensen 169.  Andelen positiva coronatestsvar av alla tester som togs under senaste vecka har stigit till cirka 5 procent.  

I Egentliga Finland har man med säkerhet konstaterat 55 fall av smitta som förorsakats av modifierat coronavirus. De flesta av dessa fallen, 53 fall, är av den så kallade brittiska varianten, medan två av fallen är av den sydafrikanska varianten.  

Ändrat : 4.3.2021 14:37
Skapad : 4.3.2021 13:30