Nationell symtombedömning för coronavirus (COVID-19) i Omaolo

Kontakterna med anledning av coronaviruset har ökat markant i hälso- och sjukvårdens samtliga kanaler: telefontjänsterna, hälsostationerna och samjourmottagningarna.

För att alla invånare i Finland ska ha tillgång till pålitlig information som uppdateras regelbundet och möjlighet att lugna sin oro om smitta, även i de fall där oron är obefogad, har vi öppnat en symtombedömning för coronavirus i Omaolo. Symtombedömningen för coronavirus är en medicinteknisk produkt i enlighet med direktivet om medicintekniska produkter och den har skapats i samarbete med THL och Kustannus Oy Duodecim.

Frågeformuläret möjliggör jämlik service oberoende av tid och bostadsort. Invånaren får snabbt pålitlig information om sin situation och hänvisas vid behov till rätt personal inom vården. I handlingsrekommendationerna för kritiska symtom anvisas användaren att ringa tjänsten Jourhjälpen 116 117 eller hälsorådgivningen i det egna området. I brådskande nödfall ska man alltid ringa 112. Vid lindrigare symtom ger tjänsten egenvårdsråd och annan rådgivning. Samtidigt kan vi lätta på rusningen i telefontjänsterna och arbetsbelastningen inom vården. Vårdpersonalen kan koncentrera vården till de patienter som mest behöver den just nu. 

Symtombedömningen för coronavirus finns tillgänglig för alla invånare i Finland, även i områden där Omaolo ännu inte har börjat användas inom vården. Handlingsrekommendationerna i symtombedömningen är nationella och de har kompletterats med lokala anvisningar i de fall där användaren måste kontakta vården.

Formuläret har följande syften:
  • att säkerställa att personer med kraftiga symtom får vård
  • att anvisa personalen som arbetar i sjukhus eller vårdenheter för att undvika epidemier på anstalter
  • att äldre personer och personer som tillhör riskgrupper som har medelsvåra symtom ska få göra en symtombedömning som utförs av vårdpersonal per telefon och
  • att hänvisa de personer som har relativt stor sannolikhet att insjukna till karantän i hemmet.

För att intyga att kraven som ställs på medicintekniska produkter uppfylls, visas i tjänsten CE-märkningen. Symtombedömningens innehåll och slutledningslogik har genomförts i samarbete med Kustannus Oy Duodecim och THL. Kustannus Oy Duodecim ansvarar för att uppdatera innehållet. Uppgifterna i formuläret uppdateras alltid när situationen förändras.

Coronaviruset har beaktats omfattande i hela Omaolo

I de olika avsnitten i Omaolo.fi finns tydliga hänvisningar till symtombedömningen för coronaviruset. Dessutom har man i andra symtombedömningar, till exempel symtombedömningen för luftvägsinfektion, skapat separata handledningar med koppling till coronaviruset.

Omaolo.fi är en nationell digital tjänst för social- och hälsovården i den offentliga sektorn som involverar dig i främjandet av din hälsa och ditt välbefinnande tillsammans med vårdpersonal. Omaolo når redan över hälften av befolkningen i Finland. Tjänsten är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Läs här i vilka områden Omaolo används (sotedigi.fi/omaoloalueet)

Omaolo utvecklas i ett samarbete mellan de kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som börjat använda tjänsten samt SoteDigi Oy. För distribution av tjänsten ansvarar SoteDigi Oy.

Bekanta dig med tjänsten och läs mer:
Omaolo.fi

Ändrat : 19.3.2020 13:41
Skapad : 18.3.2020 16:10