Omorganisering av sjukvårdsdistriktets textilunderhåll

Avtalsleverantören för arbetskläder och andra textilier som används vid sjukvårdsdistriktets sjukhus har varit Lännen Tekstiilihuolto Ab.  Bolaget ska nu delas i två. Sjukvårdsdistriktet överför textilunderhållet till det nya aktiebolaget Puro Tekstiilihuolto som kommer att registreras efter fissionen. 

I praktiken sker företagsomstruktureringen genom aktiebyte och aktieanskaffningar. Sjukvårdsdistriktet säljer alla Lännen Tekstiilihuolto Ab:s aktier i sin besittning till Åbo stad och köper alla Puro Tekstiilihuolto Ab:s aktier som övergår till Åbo stad i samband med fissionen.

Efter fissionen kommer Lännen Tekstiilihuolto Ab att verka inom den öppna marknaden. Samtidigt kommer Puro Tekstiilihuolto Ab att fungera som anknuten enhet och erbjuda sina tjänster åt ägarparterna.  Fissionen planeras träda ikraft 31.3.2019.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände för sin del bolagets fissionsarrangemang och ägaravtalet under villkor att Åbo stad fattar beslut med motsvarande innehåll. Lännen Tekstiilihuolto Ab kommer att fatta beslut om fissionen vid sin bolagsstämma 19.3.2019. 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 15.10.2019 08:32
Skapad : 5.3.2019 14:00