Patientens behov och delaktighet betonas i sjukvårdsdistriktets strategi

Sjukvårdsdistriktet fäster allt större vikt vid följande i sin nya strategi: att uppmärksamma patienternas behov, utveckla servicen vid närsjukhusen, trygga personalens välmående, förbättra kostnadseffektiviteten och vetenskaplig forskning. Som mål i den nya strategin valde sjukvårdsdistriktet åtgärdsprogrammet för hållbar utveckling och att göra upp en plan för verkställandet.

Operation

Samkommunens fullmäktige godkände enhälligt sjukvårdsdistriktets uppdaterade strategi för åren 2019–2020.

Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä som lett arbetet med förberedandet av strategin menar att distriktet i fortsättningen vill fungera som befrämjare för invånarnas hälsa med ett bredare perspektiv än endast som en botare av sjukdomar.

– Vi skapar bättre möjligheter för våra patienter att delta i sin egen vård och samtidigt stöder vi dem att ta mer ansvar över sina egna ärenden. Vi vill också samla in mer feedback från kunderna och utnyttja den för att förbättra servicehelheten, säger Setälä.

Sjukvårdsdistriktet lägger till nya digitala tjänster som kompletterar de traditionella serviceformerna.

– Patientens vårdkedja är en gemensam spelplan med många aktörer, och detta samarbete bör utökas så att det skulle synas åt patienten som en smidig vård, betonar Setälä. De elektroniska tjänsterna kommer i framtiden att vara en betydande del av helheten.

Att stöda spetskunnande ses inte endast som en tom fras i strategin. Man strävar till toppen bland annat genom att stöda sina egna sakkunniga i att utveckla verksamheten och genom att söka nytt kunnande från nationella och internationella nätverk, anser Setälä. Också forskningen av vårdens effektivitet och ledarskap genom information och kunskap ska förstärkas. Som en ny tyngdpunkt och som ett värde i strategin är hållbar utveckling i all verksamhet inom sjukvårdsdistriktet.

Överblick över Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fastigheter

I framförandet som sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä höll för fullmäktige presenterade hon de principer som linjerats i den nya fastighetsstrategin vad gäller fastighetsägande och upprätthållande av byggnader.

Förändringarna i lagstiftningen, behovet av vårdtjänster och i produktionsstrukturerna uppstår ibland med en sådan tidtabell som inte passar väl ihop med långsiktigheten som krävs i hanteringen av fastigheter och investeringar. För tillfället äger sjukvårdsdistriktet mycket sådana fastigheter som det inte längre använder för eget bruk. Enligt strategin strävar distriktet till att frigöra kapital genom att sälja sådana fastigheter som distriktet själv inte har användning för. I andra hand hyr distriktet ut fastigheterna till övriga aktörer.

I kommunerna där närsjukhusen är verksamma, enligt ett sjukhus-modellen har de regionala specialsjukvårdstjänsterna i användning utrymmen i relativt gott skick, förutom sjukhusfastigheten i Salo, där vårdavdelningarnas skick kräver investeringsbeslut inom de närmaste åren. Nyligen blev konsultföretaget NHG:s omfattande utredning klar som behandlar Salos sjukhusbackes helhetsplanering av utrymmeslösningar.

På stamsjukhusets område är A-sjukhusets C-flygel näst i tur att grundrenoveras och bygget av parkeringshuset är igång. Också bygget av det nya psykiatriska sjukhuset i Åbo planeras utifrån behoven inom vården och funktionerna.

Fullmäktige godkände enhälligt samkommunens bokslut samt beviljade ansvarsfrihet till de personer som är redovisningsskyldiga.

Fullmäktige behandlade och antecknade för kännedom revisionsnämndens rapport. Fullmäktige förpliktade styrelsen att ge utlåtanden till fullmäktige om åtgärderna som rapporten ger skäl till.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi  

Ändrat : 8.10.2019 09:36
Skapad : 12.6.2018 15:30