Pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 22.8.2017  

Åucs T3-byggprojekt framskrider med fastighetsleasingfinansiering

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Kommunfinans Abp har kommit till samförstånd angående finansieringen av Åucs T3-sjukhusprojekt. Nybygget finansieras med fastighetsleasingavtal, i vars villkor det gjordes förändringar på grund av de förändrade tidtabellerna av byggprojektet och de förutspådda stigande byggnadskostnaderna.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände den 22.8.2017 det föreslagna förhandlingsresultat som fördes fram, som till sin del möjliggör att projektets kostnadsutveckling hålls inom ramen för det ekonomiska stabiliseringsprogram som fullmäktige godkänt.

Enligt den ursprungliga projektplanen som samkommunens fullmäktige godkänt uppgår T3-sjukhusets byggkostnader till högst 160 miljoner euro. Projektets omfattning stämmer fortfarande överens med projektplanen.

Efter att projektplanen godkändes har konjunkturläget av bygget väsentligt förändrats och byggkostnaderna ökat kraftigt. Från och med augusti 2014 till april 2017 ökade byggkostnaderna med 13.8 % och uppskattningsvis fortsätter ökningen. Förutom den allmänna ökningen av byggkostnaderna ökar T3-projektets kostnader på grund av betongproblemen i arbetet med betonglocket.

Enligt fastighetssektionens uträkning i juni, ökar byggkostnaderna fastän projektet förverkligas i sin ursprungliga omfattning. Då byggkostnaderna stiger fem procent per år, skulle byggandet kosta cirka 181 miljoner euro, och en ökning på tre procent per år skulle leda till slutkostnader på cirka 170 miljoner euro. Slutkostnaderna påverkas också av i vilken mån sjukvårdsdistriktet får ersättningar för dröjsmålet som beror på problemet med betongens hållfasthet.

Sjukvårdsdistriktet säljer sina fastigheter i Nystad

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säljer ett egnahemshus i Nystad för 78 000 euro och den så kallade G-byggnaden för 167 000 euro till privata köpare i två skilda affärer. Egnahemshusets bruttoyta är 82 kvadratmeter och tomten är 764 kvadratmeter. G-byggandens bruttoyta är cirka 1120 kvadratmeter och i den finns fyra lägenheter. Till köpet av G-byggnaden ingår en tomt på 4645 kvadratmeter. Byggnaderna finns i närområdet av Vakka-Suomi sjukhus och sjukvårdsdistriktet behöver dem inte längre.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände köpen enligt förslaget den 22.8.2017.

Fullmäktige sammanträder i september och november

Sjukvårdsdistriktets styrelse föreslår till fullmäktige att det sammanträder till sitt regelmässiga möte på tisdag 28 november kl. 13 i Risto Lahesmaa –auditorium i T-sjukhuset på Åucs.

Före det sammanträder fullmäktige i Risto Lahesmaa –auditorium redan den 19.9. kl. 13 då bland annat val av ny styrelse och övriga förvaltningsorgan samt avtal för ordnande av specialsjukvård finns på föredragningslistan.

Övriga ärenden som fanns på föredragningslistan fattade styrelsen beslut om, eller antecknade för kännedom, enligt förslaget.

Obs: Detta är ett redaktionellt meddelande om Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistorna och protokollen publiceras (på finska) på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 23.8.2017 10:54
Skapad : 23.8.2017 10:33