Professorn i barnpsykiatri André Sourander mottar stiftelsen TYKS-säätiös pris

Stiftelsen TYKS-säätiös pris beviljades professorn inom barnpsykiatri vid Åbo universitet, André Sourander – som också är grundare och chef för forskningscentret Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus – för banbrytande och framgångsrik forskning inom området mentala störningar hos barn.

André Sourander på gården i barnpsykiatribyggnaden vid Åucs.

På bilden André Sourander på gården i barnpsykiatribyggnaden vid Åbo universitetscentralsjukhus.

– Mentala störningar hos barn är ett viktigt forskningsområde, både ur medmänsklig synpunkt och folkhälsosynpunkt. Professor Sourander och hans forskningsteam har utfört förtjänstfull basforskning inom området. På basis av forskningsresultaten har teamet fördomsfritt skapat digitala tjänster med låg tröskel för utveckling av föräldrastyrningen.  TYKS-säätiös verksamhetsledare, professorn emeritus i infektionslära, barnläkaren Olli Ruuskanen sammanfattar grunderna för priset såhär: Utvecklingen av föräldraskapsförmågan är bevisligen av stor betydelse då det gäller att förebygga evolutionen av mentala störningar hos barn till mentala problem i vuxen ålder. 

TYKS-säätiö är en allmännyttig stiftelse som grundats av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, unik i Finland.  Stiftelsen stöder medicinsk och vårdvetenskaplig forskning inom Åbo universitetscentralsjukhus och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt genom årlig utdelning av arbets- och resestipendier (för cirka 100 000 euro).    Vart femte år beviljar stiftelsen ett pris på 15 000 euro som erkänsla till en meriterad forskare inom medicin eller vårdvetenskap.  Tidigare har detta pris tillfallit professorn i internmedicin Jorma Viikari och professorn i pediatrik Olli Simell.  

För närvarande upprätthåller stiftelsen arbetsutrymmen nära Åucs (på Sirkkalagatan 4) för 19 forskare.

André Sourander, f. 1960

 • Med lic 1986 och med dr 1995, Åbo universitet
 • Specialistläkare i barnpsykiatri, 1993
 • Specialistläkare i ungdomspsykiatri, 1997
 • Docent i barnpsykiatri, 1997
 • Specialkompetens: Utbildarkompetens för pediatrisk psykoterapi (familjeterapi), 1999
 • Assistentläkare Åucs 1986–1990 (barnsjukdomar, barnneurologi, psykiatri) och 1991–1993 (barnpsykiatri)
 • Biträdande överläkare i barnpsykiatri 1997–2009, överläkare, Åucs, fr.o.m. 2009  
 • Professor i barnpsykiatri, Åbo universitet fr.o.m. 2009
 • Professor också vid Columbia University (New York), i Norge, Kina och Japan. 
 • Ett flertal betydande forskningsstipendier i Finland (Finlands Akademi, Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi samt olika stiftelser), USA (NIH, NIMH, NARSAD, Autism Speaks, Tourette Association), Kanada (CIHR) och Norge (Forskningsrådet)
 • Handlett 22 avhandlingar (inom medicin, psykologi, vårdvetenskap, juridik)
 • Undervisnings- och forskningsprojekt bl.a. i Kina, Indien, Vietnam, Indonesien och Brasilien – länder där mentala problem hos barn utgör en ansenlig folkhälsomässig utmaning
 • Den mest produktive vetenskaplige forskaren inom barnpsykiatri i Finland.
 • Mer än 270 referentgranskade vetenskapliga originalartiklar (bl.a. i tidskrifterna JAMA Psychiatry, Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, Lancet Psychiatry och Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).
 • Pris:
  • Maud Kuistilas pris för en meriterad forskarlärare inom medicin, 2018.
  • Finska Läkaresällskapets pris ur fonden Marraskuun 19. päivän 1916 rahasto för den bästa läroboken inom medicin på finska. (Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H, Laukkanen E, Marttunen M, Puura K, Sourander A, red. 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (Barnpsykiatri och ungdomspsykiatri).  Kustannus Oy Duodecim).
  • Barnpsykiaterföreningens i Finland 70-årspris för vetenskaplig forskning, 2016

Ordföranden Risto Laalo och verksamhetsledaren Olli Ruuskanen överräcker priset till professor André Sourander.

På bilden representanterna för TYKS-säätiö, ordföranden Risto Laalo (höger) och verksamhetsledaren Olli Ruuskanen överräcker priset till professor André Sourander 16.6.20.

Läs mera om TYKS-säätiö: http://tykssaatio.fi/

Text: Tuula Vainikainen

Foton: Suvi Vainio

Ändrat : 16.6.2020 14:44
Skapad : 16.6.2020 14:31