Sammanslagningen av Åbolands sjukhus med Åucs på väg till fullmäktige för beslut

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt föreslår för fullmäktige som sammanträder i juni att Åbolands sjukhus slås samman med och blir en del av Åbo universitetscentralsjukhus på motsvarande sätt som Loimaa, Salo och Vakka-Suomi sjukhus slogs samman med Åucs genom den så kallade Ett sjukhus-modellen år 2015.

För att trygga den tvåspråkiga servicen på Åbolands sjukhus bildas det, till skillnad från de andra närsjukhusen, också en skild enhet där Åbolands sjukhus personal på vårdavdelningen och polikliniken jobbar under en egen förman. På så vis kan man förutsätta strängare krav på språkkunskaperna av personalen på enheten.

Patienternas vårdansvar och läkarpersonalen flyttas under Åucs verksamhetsområden. Åucs målsättning är att göra de nuvarande tvåspråkiga tjänsterna inom den öppna mottagnings- och vårdavdelningstjänsterna mera mångsidiga samt fortsätta med den dagkirurgiska operationsverksamheten. Också grundandet av en palliativ enhet ses som möjlig.

Organisationsförändringen avvecklar inte Åbolands sjukhus och förändrar inte heller nämnvärt på dess verksamhet. I stället möjliggörs användningen av Åucs resurser till att producera tjänster inom specialsjukvården i Åbolands sjukhus utrymmen utan administrativa begränsningar. Förändringen skulle också stöda utvecklandet av kunskaperna i svenska inom de andra tjänsterna via till exempel arbetsrotation, vilket är nödvändigt då uppskattningsvis 90 procent av de svenskspråkiga patienterna för tillfället sköts på Åucs verksamhetsområden och jour.

Åbolands sjukhus administrativa förändring har förberetts sedan förra hösten av så väl befattningshavarnas grundade arbetsgrupp som av förtroendevaldas grundade politiska styrgrupp samt i samkommunens styrelse. Under beredningens gång har en utvärdering av den språkliga inverkan gjorts enligt kommunförbundets instruktioner samt en bedömning av inverkan på kommunfaktureringen. Efter det här har utlåtande begärts av sjukhusets delansvars kommuner, Pargas och Kimitoön samt av områdets tvåspråkiga kommuner Åbo och S:t Karins.

I praktiken lägger styrelsen fram ett förslag för godkännande för fullmäktige till en del administrativa förändringar inom sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga som möjliggör den administrativa sammanslagningen av Åbolands sjukhus med Åucs.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 30.10.2019 08:25
Skapad : 21.5.2019 14:00