Styrelsen godkände bokslutet

Sjukvårdsdistriktet förbättrade sitt resultat

År 2018 uppvisade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts resultat ett överskott på 2,2 miljoner euro, medan det budgeterade resultatet stod på ett underskott på 4,4 miljoner euro. Resultatet ökar det kumulerade överskottet i balansen till 8,6 miljoner euro.

Resultatet beror till dels på större verksamhetsintäkter än uppskattat, då förväntningarna överskreds med knappt 22 miljoner euro.  Verksamhetsintäkterna uppgick till cirka 794 miljoner euro. Överskottet berodde så gott som helt på andra intäkter än intäkter från medlemskommunerna, dessa intäkter uppgick till nästan precis det budgeterade beloppet.

– I början av sommaren 2018 såg det ekonomiska läget mycket dystrare ut, men i och med att hela sjukvårdsdistriktet deltog i åtgärderna för att få kontroll på ekonomin under slutet av året, lyckades vi bibehålla kommunfaktureringen i snitt på den överenskomna nivån, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä tacksamt.

Kommunförbundets verksamhetskostnader uppgick till cirka 749 miljoner euro, vilket motsvarar en budgetöverskridning på nästan 17 miljoner euro. Personalkostnaderna överskreds med sex miljoner (1,6 procent) och materielanskaffningarna med 10 miljoner euro (6,4 procent). Användningen av nya läkemedel ledde till en överskridning av materielanskaffningskostnaderna på cirka fyra miljoner euro. Kostnadsöverskridningarna förklaras bland annat av ett ökat antal utomkommunala patienter, vilket berodde på förordningen om verksamhetens centralisering. Däremot var intäkterna för servicen för de utomkommunala patienterna 7,4 miljoner euro högre än budgeterat (11 procent).

Sjukvårdsdistriktets investeringar uppgick till 40 miljoner euro i fjol. Av de budgeterade medlen blev 3,2 miljoner euro oanvända närmast på grund av att projekt senarelades eller blev försenade. Beloppet av långfristiga lån sjönk från 184 miljoner euro året innan till 178 miljoner euro i fjol. Kommunförbundets soliditet bibehölls på samma nivå som år 2017, på cirka 33 procent.

Verksamheten växte fortfarande

Distriktets sjukhus tog emot 182 565 remisser i fjol, vilket är 3,1 procent mera än år 2017.  Ungefär hälften av tillväxten berodde på ökningen av remisser inom psykiatrin. Servicen utnyttjades av 223 707 separata personer, vilket är en ökning på 1,7 procent jämfört med året innan.

Året innan var mediantiden till att patienten fick vård 29 dygn, väntetiden förlängdes till 39 dygn i fjol. I slutet av december 2018 var det dock endast 108 patienter som hade stått i kö för vård i mer än sex månader, då motsvarande siffra året innan var 144 patienter.

– Kön till vissa tjänster och åtgärder har klart vuxit och en sådan utveckling är inte välkommen ur ekonomisk synpunkt heller. Då köerna växer, fördröjs den nödvändiga vård som patienterna behöver och samtidigt uppstår onödiga administrativa kostnader, konstaterar Setälä. 

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del bokslutet 5.3.2019.  I juni sammanträder fullmäktige som då ska fatta slutligt beslut om godkännande.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 15.10.2019 08:31
Skapad : 5.3.2019 14:00