Små lättnader i begräsningarna på bibliotek och museer

Verksamheten vid biblioteken och museerna återupptas försiktigt. Biblioteksverksamheten bör dock ordnas så att säkerhetsavstånden mellan människor kan hållas. Trots den rekommenderade begränsningen på högst sex personer tillsammans har smittspridningen ökat på privata tillställningar. Senaste vecka registrerades 11 fall av coronasmitta på privata tillställningar i Egentliga Finland. Under veckorna innan var antalet smittfall ett eller två. 

Coronaläget fortsätter att bli småningom bättre i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 77,5. För en vecka sedan var incidenssiffran 101,9.

Andelen positiva coronatestresultat av alla tester är nu 2,7 procent mot 3,5 procent för en vecka sedan. 

– Incidensen avtar och är nu på samma nivå som i början av december, det vill säga den nivå som rådde före de stora smittvågorna. Det vore emellertid förhastat om begränsningarna nu skulle avvecklas snabbt.  Åtminstone borde läget efter valborg granskas ingående under nästa vecka, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskyddsläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Läget i Salo väcker fortfarande oro

Coronakoordineringsgruppen uttrycker sin oro för läget i Salo som fortfarande är dåligt. Trots begräsningarna har man arrangerat omfattande sammankomster i staden vilka gett upphov till smittspridning.

– Det stora antalet smittor i Salo kan ha återspeglingar på andra områden inom landskapet, säger Rintala. 

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp beslöt om små lättnader på begräsningarna som gäller bibliotek och museer. Biblioteksverksamheten bör ordnas så att säkerhetsavstånden mellan människor kan bibehållas.

Samma gäller för kulturhus och museer. Stränga åtgärder måste övervägas om den lokala epidemisituationen så kräver. Regionförvaltningsverkets bestämmelse om maximalt sex personer vid sammankomster måste följas på allmänna tillställningar.

Beslut om studentdimissionerna fattas nästa vecka

Nästa vecka tar coronakoordineringsgruppen ställning till hur man firar studentdimissioner och skolavslutningar i juni.

– Vi är visserligen på väg mot det bättre, men vi är långt ifrån trygga vatten. Vi har många grund och grynnor att komma kring innan vi kommer fram till en trygg hamn, beskriver chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä

Möjligheterna till sociala kontakter förbättras för seniorer och personer i riskgrupperna. När 90 procent av människorna i enheterna för heldygnsomsorg blivit vaccinerade, kan besöksbegränsningarna lindras. Om den lokala epidemisituationen och vaccinationstäckningen tillåter, blir det också möjligt att lätta på besöksbegränsningarna vid hälsocentralernas vårdavdelningar.

Ändrat : 4.5.2021 13:39
Skapad : 4.5.2021 13:15