Stramare ekonomi för sjukvårdsdistriktet

Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts delårsrapport för tiden januari–april kunde verksamhetskostnaderna överskridas med 26,7 miljoner euro eller med 3,5 procent av det budgeterade. De bindande nettoutgifterna, som är av särskild vikt för medlemskommunerna, skulle å sin sida överskridas med 13,4 miljoner eller 2,2 procent.

Enligt prognosen skulle löneutgifterna överskridas med 13,1 miljoner, materialanskaffningar med 7,8 miljoner och köptjänster med 6,4 miljoner euro. På intäktssidan skulle de sammanlagda kommunavgifterna ge ett överskott på 7,4 miljoner euro eller 1,2 procent i förhållande till budgeten.

Utgiftsökningen beror till största del på en större ökning av sålda tjänster är planerat. Eftersom efterfrågan på tjänster torde fortsätta på en hög nivå, anser styrelsen att det inte på det hela är realistiskt att undgå en överskridning på 13 miljoner euro.

Styrelsen tog del av åtgärdsförslag som syftar till att skära ner den förestående överskridningen av sjukvårdsdistriktets kostnader med cirka sex miljoner euro. 

Bland de tillgängliga åtgärderna finns sedan tidigare noggrannare överväganden när det gäller rekrytering av vikarier och tillfälliga anställningar, användning av semesterpengar, inbesparad ledig tid och talkoledigheter samt effektiverad kontroll av användningen av dyra läkemedel och förnödenheter.

Nya metoder kunde vara bland annat bättre kontroll av anskaffningar, åtgärder för att minska svinnet av vårdförnödenheter i anslutning till den kirurgiska verksamheten samt införande av köptjänster som en del av sjukvårdsdistriktets egen verksamhet.

Sjukvårdsdistriktet och medlemskommunerna har i samband med kommunförhandlingarna kommit överens om en gemensam strävan att skrida till åtgärder för att stävja ökningen av remisser och överkonsumtionen av specialsjukvårdstjänster. Dock kan man inte förvänta sig att detta skulle ha någon väsentlig inverkan på ekonomin före utgången av detta år.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände planen 11.6.2019 och antecknade delårsrapporten till kännedom.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 30.10.2019 08:55
Skapad : 11.6.2019 15:40