Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt föreslår för fullmäktige en balanserande budget för år 2022

Det ekonomiska läget för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är utmanade.  Ekonomin belastas av många olika samtidiga omständigheter och coronaviruspandemin inverkar fortfarande signifikant på verksamheten.  Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt föreslår att de kommunala betalningsandelarna får öka högst med 2,5 procent.  Det blir sjukvårdsdistriktets nya fullmäktige, som konstituerar sig i slutet av november, som ska besluta.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände under denna vecka delårsöversikten för tiden januari–september 2021 och behandlade budgeten för år 2022.  Sjukvårdsdistriktets fullmäktige fastställer budgeten i slutet av november.  Denna budget blir den sista för sjukvårdsdistriktet, då välfärdsområdet – som sjukvårdsdistriktet fusioneras med – inleder sin verksamhet i början av år 2023. 

Det ekonomiska helhetsläget för hälsovården försätter välfärdsområdet i ett brydsamt utgångsläge. Kommunerna är skyldiga att täcka eventuella underskott i sjukvårdsdistriktetens ekonomi innan de övergår i välfärdsområdet.  Enligt sjukvårdsdistriktets budgetförslag för år 2022 kan medlemskommunernas betalningsandelar stiga högst med 2,5 procent i förhållande till budgeten för innevarande år.  Dessutom omfattar budgeten överföringar av en del uppgifter från kommunerna till sjukvårdsdistriktet, vilka ökar medlemskommunernas betalningsandelar med 0,2 procentenheter.  Verksamhetsperiodens resultat uppvisar enligt budgeten ett underskott på 4,1 miljoner euro. 

Ekonomin för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt belastas särskilt tungt av den utdragna coronapandemin och av den ansenliga belastning av primärvården som kommunerna visserligen ansvarar för men som återspeglas på specialsjukvården.  Driftskostnaderna uppgår totalt till ca 823 miljoner euro i budgetförslaget för år 2022.  Kostnaderna förväntas öka med ca 15 miljoner euro (+1,9 procent) jämfört med budgeten för år 2021. I början av år 2022 tas Fyrsjukhuset i bruk och detta ger en kostnadsökning på 13,3 miljoner euro.  Också bl.a. löneuppgörelserna i vinterns kollektivavtal och den allmänna kostnadsutvecklingen torde öka kostnaderna ytterligare.   

Budgetramen för år 2022 utgick från att anpassningsåtgärder till ett värde av 9,7 miljöerna euro behövs för att balansera ekonomin.  Detta är något som redan planerats långsiktigt bl.a. genom överföring av ÅUCS operations- och vårdavdelningsverksamheter till Fyrsjukhuset och genom omorganisering av sjukvårdsdistriktets operativa förvaltning.  

(Tidigare skrivet: Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förbereder åtgärder till ett värde av 9,7 miljoner euro i budgeten för år 2022 för att balansera ekonomin)

Budgetramen för år 2022, som beretts utgående från kommunförhandlingarna under våren 2021 och från kommunernas förslag, godkändes av sjukvårdsdistriktets styrelse i juni 2021.  Budgetramen för år 2022 utgår ifrån att de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin på sjukvårdsdistriktets ekonomi balanseras av direkt statligt coronastöd och att något underskott under det pågående budgetåret således inte uppstår. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har under åren 2020 och 2021 beviljats totalt 33,8 miljoner euro i statsstöd för att täcka kostnaderna för coronapandemin. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: Budgeten för år 2022 (på finska)

Översikt över tiden januari–september 2021

Antalet vårdprestationer inom sjukvårdsdistriktet under tiden januari–september 2021 översteg generellt fjolårets nivå, trots coronavirusepidemin.  Antalet externa remisser under denna tid blev ca 7 procent fler än under motsvarande tid år 2020.  Antalet personer som blev delaktiga av sjukvårdsdistriktets tjänster ökade under denna tid med nästan 10 procent motsvarande tid år 2020.  Merparten av denna tillväxt tillskrivs coronatestning.

Mediantiden mellan remittering och vårdbesök förkortades till 30 dygn (36 dygn år 2020). Totalt 12 345 patienter stod i kö för vård i slutet av september, vilket är 1 200 flera än år 2020 vid motsvarande tidpunkt. Antalet patienter som stått i kö över sex månader var samma som ett år tidigare, d.v.s. 633 patienter (år 2020 var siffran 629 patienter). Antalet patienter som stått i kö över 90 dygn för bedömning av sitt vårdbehov har stigit till 208 (år 2020 var siffran 106 patienter). 

Enligt den färskaste prognosen kommer de totala intäkterna år 2021 att öka med 4,6 procent jämfört med år 2020, vilket skulle innebära en överskridning av de budgeterade intäkterna med 24,1 miljoner euro. Enligt prognosen för år 2021 ser det ut som om driftskostnaderna skulle överskrida budgeten för år 2020 med 25,4 miljoner euro, vilket betyder en ökning på 5 procent jämfört de kostnaderna för år 2020.

Läs mera:

Delårsöversikten januari–september för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (pdf)


Ändrat : 10.11.2021 08:43
Skapad : 10.11.2021 08:30