Till starroperation på sex veckor

Antalet gråstarrsögon i Egentliga Finland sjönk med 4500 efter operation på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) år 2017.  Kön till Åucs Ögonklinik var sex veckor i snitt.

StarroperationOperationen går ut på att utbyta den grumliga ögonlinsen mot en konstgjord lins av akrylplast. Under operationen bedövas ögat med ögondroppar. Patienten ligger vaken under operationen. Vid behov får patienten dessutom lugnande medicin.

Vid Åucs finns två eller tre nya operationssalar reserverade för gråstarrsoperationer. På vardagarna utför cirka tio läkare ögonoperationer vars svårighetsgrad indelas grovt i tre kategorier.

–  Den vanligaste kategorin kallas grundstarr och kön till denna operation drar snabbast. Sedan finns det patienter med andra sjukdomar som påverkar ögonen. Patienter i denna kategori som behöver gråstarrsoperation opereras av våra mest erfarna ögonkirurger och därför är kön till dessa operationer en aning längre, säger ansvarsområdesdirektör Hanna Vaahtoranta-Lehtonen vid Åucs Ögonklinik. 

Antalet gråstarrspatienter ökar hela tiden i takt med att vår befolkning åldras, eftersom gråstarr blir vanligare med åldern.

Läkarundersökning är ett måste

Riikka Törnblom och Jemina Silvola.

Specialistläkaren Riikka Törnblom har i egenskap av gråstarrskirurg genomfört mer än 5000 gråstarrsoperationer. Skötare Jemina Silvola assisterar henne.

Den som misstänker sig ha starr ska besöka ögonläkare, inte enbart optiker, rekommenderar Vaahtoranta-Lehtonen. Vid ögonläkarundersökning framkommer nämligen eventuella andra ögonsjukdomar som kan kräva behandling.

–  Personer med någon ögonsjukdom bör genomgå medicinsk bedömning för att utreda varför synen försvagats. Hen kan till exempel ha åldersförändringar i gula fläcken eller glaukom. Synnedsättningen som dessa sjukdomar leder till kan bromsas men sjukdomarna kan inte botas, säger hon.

–  Jag brukar gratulera människor som "bara" har gråstarr. Vi kan få bort gråstarren på en gång, och patienten blir helt kvitt den sjukdomen, säger hon.

Bländning kan vara första tecknet på gråstarr. Man kan inte förutspå vem som får eller inte får gråstarr. Sjukdomen kan framskrida mycket långsamt och kräver eventuellt aldrig operation. Den kan också framskrida stegvis och då kan operationsbehovet uppstå redan inom ett par månader.

Patienten och läkaren beslutar i samråd med varandra om eventuell operation. Läkarna inom den offentliga sektorn har förbundit sig till vissa nationella kriterier som efterföljs vid remittering av patienter för gråstarrsoperation.  Beslutet fattas på basis av graden av olägenhet för patienten.

Gråstarr påverkar synen individuellt

Riikka Törnblom

Under förundersökningen vid Åucs diskuterar ögonläkaren och patienten gråstarrsoperationen. Specialistläkaren Riikka Törnblom är en erfaren gråstarrskirurg.  Hon anser det vara viktigt att funktionsnedsättningen förorsakad av starren utreds individuellt för varje patient. Onödiga operationen ska alltid undvikas.

–  Gråstarr är den vanligaste åldersrelaterade förändringen i ögonlinsen. Vi går tillsammans med patienten igenom hur starren påverkar hens liv och efter det bedömer vi nyttan och risken med en eventuell gråstarrsoperation. Bländningen kan vara så svår att det blir så gott som omöjligt att köra bil i mörker. Och i den finska vintern är detta minsann en svårighet som man måste räkna med, säger Törnblom. 

När beslut om operation har tagits får patienten en operationstid som hen själv valt, oftast inom cirka en månad. Det kan till och med hända att patienten kan erbjudas en operationstid omedelbart efter förundersökningen, ifall att någon avbokat sin operation.

Gråstarrsoperationen är ett så kallat dagkirurgiskt ingrepp, vilket betyder att patienten kan åka hem med en följeslagare samma dag.

Trygg vård

–  Den största risken vid ögonoperationer är bakterieinfektion. A och O i operationsarbetet är ovillkorlig renlighet.  Vi kan helt enkelt inte pruta på operationsförberedelserna i syfte att spara tid, säger Vaahtoranta-Lehtonen.

Som snabbast avverkas en starroperation på bara 10 minuter och detta kan föranleda den missuppfattningen att operationen skulle vara lätt att utföra.

–  Utbildningen till starrkirurg innebär att vederbörande måste utföra flera hundra starroperationer. Yngre läkare bygger upp sin erfarenhet hos oss. Erfarna kirurger jobbar precis bredvid och kan vid behov tillkallas under starroperationen.  Vi har alltid haft god tillgång på kompetenta och motiverade gråstarrskirurger i våra operationssalar.

Vaahtoranta-Lehtonen berättar ytterligare att gråstarrskirurgerna sköter också andra patienter vid Ögonkliniken och ansvarar för krävande jourtjänstgöring, t.ex. för krävande ögonskador nattetid och under helger.

–  Många patienter är synnerligen tacksamma, vilket är det bästa med jobbet. Törnblom inflikar hur hon minns en patient som sade sig vara en nöjd skattebetalare nu då hen genomgått hela processen med gråstarrsoperationen.

Kvalitetsuppföljning

Hanna Vaahtoranta-Lehtonen

Direktören för Ögonklinikens ansvarsområde, Hanna Vaahtoranta-Lehtonen, rekommenderar ögonläkarundersökning för alla som misstänker sig ha gråstarr.

Patientantalet är stigande vid Ögonkliniken, men den högsta tänkbara kvalitetsnivån måste bibehållas.

–  I mer än tio år har vi målmedvetet utvecklat gråstarrsprocessen och vi kan svara på operationsbehovet för befolkningen inom vårt upptagsområde. I fjol gick vi med i det nationella kvalitetsregistret och nu kan vi följa kvaliteten och inverkan av vårt arbete mer noggrant än tidigare.

–  Vi arbetar på en elektronisk gråstarrsremiss som kommer att göra samarbetet mellan oss och primärhälsovården respektive den privata sektorn ännu smidigare.

Juha Palmroos och Maria Marttila.

Sjukskötare Maria Marttila vid Ögonkliniken undersökte preliminärt Juha Palmroos ögon inför den tilltänkta gråstarrsoperationen. Om man fattar beslut om operation, reserveras en operationstid för patienten. I Juha Palmroos fall kunde man erbjuda en operationstid ännu samma dag.

Gråstarr

  • Symtomen varierar från individ till individ. Det vanligaste är att synen blir grumlig, därav namnet gråstarr. Personen kan också se allting med en brun toning. Om en starransamling uppkommer i mitten av linsen kan den vara alldeles liten och trots detta försämra läsförmågan markant. Dessutom förorsakar den bländning.
  • Åldersstarr blir vanlig efter att personen fyllt 50 år. Ungefär en tredjedel av dem som är över 65 år, mer än hälften av dem som är över 70 år och sjuttio procent av dem som fyllt 85 år har gråstarr.
  • Gråstarr kan uppkomma tidigare hos personer som har haft en ögonskada, har diabetes, använder vissa läkemedel och har vissa arvsanlag.
  • Det finns också medfödd gråstarr.  Den ska oftast opereras redan i spädbarnsålder om man vill trygga synen i det gråstarrsdrabbade ögat.
  • Opererad starr återkommer inte. Några månader efter operationen kan dock så kallad efterstarr ge grumlig syn på nytt. Efterstarr behandlas polikliniskt med laser.

Operationen

  • Vid operationen utbyts den naturliga ögonlinsen mot en konstgjord lins. Brytningsstyrkan brukar väljas så, att patienten kan se långt utan glasögon. God synskärpa på andra avstånd skapas med lämpliga glasögon. Under förundersökningen diskuterar patienten och läkaren denna fråga.
  • Om det är befogat, eftersträvar vi att operera båda ögonen på samma gång.
  • Efter operationen är renlighet det allra viktigaste under hemvården. Efter operationen använder patienten ögondroppar för att påskynda ögats återhämtning efter operationen.

 

Text: Suvi Vainio

Bilder: Nadine Karell och Suvi Vainio

Ändrat : 26.9.2019 15:01
Skapad : 6.2.2018 10:10