Tillgången till vård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hotas av betydande försämring

Tillgången till vård har försämrats inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under våren.  Orsaker till detta är bristen på vårdplatser för fortsatt vård, den kroniskt försämrade personalsituationen, coronapandemin och arbetskonflikterna under våren.  

– Tyvärr är läget nu sådant att vårdgarantin inte längre uppfylls till alla delar. Den sammanlagda verkan av coronapandemin, arbetskonflikterna omedelbart efter pandemin och den kroniska  personalbristen inom vården har lett till att tillgången till vård försämrats och blivit exceptionellt mycket eftersatt. Den huvudsakliga orsaken till problemet är att det inte finns tillräckligt med vårdplatser för eftervård, säger Petri Virolainen, tf. direktör för sjukvårdsdistriktet.  

Specialsjukvårdstjänsterna har inte kunnat fullt återställas efter vårdstrejken. Förbuden mot övertidsarbete och mot arbetsskiftsbyten gäller fortfarande. Vårdskulden ökar. Alla patienter kan inte för närvarande vårdas enligt sjukvårdsdistriktets förväntningar.

Det finns inte tillräckligt med vårdplatser för fortsatt vård. Tiotals patienter väntar varje dag på en plats för fortsatt vård. Situationen varierar inom ÅUCS olika verksamhetsområden och enheter.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade situationen vid sitt möte 24 maj 2022. De statistiska indikatorerna som belyser vårdköerna reagerar med fördröjning, men utvecklingstrenden är alldeles tydlig och beklaglig.  

Under vårens vårdarstrejk avbokades totalt cirka 900 ingrepp och operationer inom sjukvårdsdistriktet. För en del av dessa har en ny bokning kunnat ordnas. Antalet avbokningar har varit störst inom ögonkirurgi, gastroenterologi samt ortopedi och traumatologi. Inom den polikliniska verksamheten är problemen störst inom psykiatrin.

– Trots den rådande situationen vill jag betona att vår personal gör ett förträffligt arbete. Vi utför dagligen många krävande ingrepp inom specialsjukvården och feedbacken från våra patienter är huvudsakligen positiv, säger Petri Virolainen.

Brist på sommarvikarier

Personalbristen oroar. Läget har visserligen varit svårt redan länge på grund av coronapandemin, men personalsituationen har försvårats ytterligare ju närmare sommaren vi kommer. Personalfrånvaron och uppsägningarna har ökat under våren.

Konkurrensen för kunnig personal blir allt hårdare. Sjukvårdsdistriktet har inte lyckats anställa ett tillräckligt antal sommarvikarier och det förefaller som om vikariebristen försvårades ytterligare under den förestående semesterperioden. Man uppskattar att bristen på vikarier kan uppgå till en tredjedel eller till och med hälften av behovet. Också överenskomna vikariat har annullerats. Verksamheten under sommaren 2022 på ÅUCS måste därför köras ner exceptionellt kraftigt. I praktiken leder detta till att köerna till icke-brådskande vård blir allt längre. Patienterna som behöver brådskande vård kommer dock att kunna skötas.

Personalbristen gäller hela vårdkedjan

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt prioriteras personalens välbefinnande och ork högt. Mycket har gjorts för att motverka vikariebristen, men om detta inte lyckas behövs ytterligare ansträngningar.  

– Personalen har varit synnerligen flexibel. Men antalet människor på jobb räcker helt enkelt inte till, det råder kronisk personalbrist längs hela vårdkedjan och detta belastas vi inom specialsjukvården också av.  Personalen är utmattad. Situationen har kommit till sin spets och arbetskonfliktåtgärderna är förståeliga.   Också framöver måste vi reagera kraftigare för att garantera fortsatt personalkompetens och branschens attraktivitet, säger Petri Virolainen.

Uppsök vård trots personalbristen

Personalbristen syns i specialsjukvården också i form av en nedgång i antalet patienter som uppsöker vård.  

– Vi ser nu samma fenomen som under de första månaderna av coronapandemin:  Personer som behöver specialsjukvård uppsöker inte vård. Således har exempelvis färre cancerundersökningar än normalt utförts.  Detta betyder förmodligen att många patienter insjuknar i allvarliga sjukdomar utan att veta om det.  Därför bör överenskomna undersökningar och besök inte annulleras, påminner Petri Virolainen.  

Ändrat : 9.6.2022 17:34
Skapad : 24.5.2022 15:15