Europeiska trycksårsexperter möts på ÅUCS

Trycksår kan uppkomma snabbt

Fyra miljoner européer har trycksår. Denna utmaning bemöts av internationella sakkunniga som möts i Åbo.  Mötet ordnas av europeiska trycksårsrådet EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).  

Trycksår, tidigare hette de liggsår, kan uppkomma snabbt, bara på några minuter. Vid ÅUCS (Åbo universitetscentralsjukhus) har betydande framsteg gjorts för att minska förekomsten av trycksår hos intensivvårdspatienter.

Anna Hellström-Aaltonen, Noora Lapila, Heli Kallio, Maarit Ahtiala ja Tarja Niemi.

Anna Hellström-Aaltonen (fr.v.), Noora Lapila, Heli Kallio, Maarit Ahtiala och Tarja Niemi har förberett mötet. 

Förebyggande av trycksår är en allvarlig utmaning för hälsovården och berör också funktionsnedsatta personer inom hemsjukvården.

– Var och en med avtrubbad förmåga att känna smärta eller tryck eller vars rörelseförmåga är nedsatt p.g.a. sjukdom eller läkemedel har risk för trycksår. Numera vet man att tiden för uppkomsten av trycksår varierar mellan någon minut och flera timmar, berättar Maarit Ahtiala, sjukskötare vid ÅUCS intensivvårdsavdelning och finländsk medlem i det europeiska trycksårsrådet EPUAP.

De hud- och vävnadsområden som utsätts för tryck och som inte rör sig utsätts för kännbar belastning. Normalt ändrar människan sitt läge självständigt och ofta, bl.a. under sömn.

– Trycksår uppstår i allmänhet på sådana kroppsställen där det finns benutskott, t.ex. hälen eller höften, och där cellerna blir utsatta för alltför högt tryck, förklarar Ahtiala.

En viktig del av patientsäkerheten på sjukhusen är förebyggande av trycksår. Om det vill sig illa, kan trycksår leda till en allvarlig infektion som kan leda till förlust av den infekterade extremiteten eller t.o.m. döden. Förutom mänskligt lidande betingar trycksår också ansenliga kostnader. OECD har uppskattat att trycksåren står för den tredje största räkningen för ersättning av patientskador. Tillämpat på det finska hälsovårdssystemet medför en (1) trycksårspatient i snitt en extra kostnad på 5500–7500 euro för hälsovården. Man uppskattar att totalkostnaderna för behandling av trycksår i Finland uppgår till c. 500 miljoner euro årligen.

Vid intensivvårdsavdelningen på ÅUCS började man fästa särskild uppmärksamhet på trycksår år 2010.

– Vi har lyckats minska förekomsten av trycksår från 11 procent till nuvarande 4 procent. Vi har uppskattat att 400 patienter har undgått trycksår och en inbesparing på mer än 2 miljoner euro har gjorts, berättar Ahtiala.

Inledningsvis kräver det förebyggande arbetet investeringar, men insatsen betalar sig själv snabbt tillbaka. Kostnaderna för det förebyggande arbetet utgör i slutändan bara en tiondel av vad behandling av trycksår kostar för hälsovården.

Trycket mot de orörliga delarna av kroppen kan lättas med användning av goda ligg- och sittunderlag.

– Madrassen måste sådan att trycket av den som ligger på den sprids jämnt och vävnadstöjningen blir mindre. Madrassen kan vara en skumplastmadrass av hög kvalitet eller en el-madrass som justerar sig själv automatiskt. Precis på samma sätt måste man fästa uppmärksamhet vid sittunderlaget för personer som har nedsatt rörlighet, påminner hon.

Ahtiala framhäver betydelsen av en god utbildning. Årligen arrangerar sårarbetsgruppen vid ÅUCS en regional sårutbildningsdag för personalen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, där man bl.a. behandlar frågan om hur viktigt det är att trycksår förebyggs.

– Det är av yttersta vikt att identifiera patienter med risk för trycksår. Detta förutsätter framför allt en hög professionell nivå hos personalen, berättar Ahtiala som utbildar yrkesverksamma personer inom hälsovården också utomlands. 

För förebyggandet av trycksår är hela vårdkedjan viktig. Långa ambulanstransporter utgör en trycksårsrisk, om patienten ligger på hårt underlag. Under transporterna bör man fästa uppmärksamhet bl.a. vid att minimera trycket mot hälarna.  Affärsverket för akutvården och jouren vid ÅUCS fäster särskild uppmärksamhet t.ex. vid att patientens hälar är skyddade under hela ambulansresan.

Europeiska trycksårsrådet EPUAP håller sitt möte i Åbo 21 – 25 maj, och man inväntar mer än etthundra trycksårsexperter och andra som är intresserade av ämnet från hela världen. Mötesplatsen är ÅUCS. 

Ändrat : 8.10.2019 09:03
Skapad : 21.5.2018 08:25