Utvärderingsberättelsen för år 2019 har utkommit

Planeringen av byggnadsprojekt och nödvändigheten av ett utrymmesprogram på lång sikt är frågor som revisionsnämnden vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samkommun fäster uppmärksamhet vid i utvärderingsberättelsen för år 2019. Den funktionella planeringen av utrymmena bör enligt nämnden bättre än nu följa den av fullmäktige godkända budgetplanen. Ett långsiktigt utrymmesprogram för sjukvårdsdistriktet bör utformas på basen av en uppskattning av framtida utrymmesbehov.

Nämnden anser att man borde satsa mera resurser på främjandet av miljöfrågor och en hållbar utveckling. På basen av resultaten i en enkät om personalens välmående anser nämnden att det är viktigt att öka personalens möjligheter att påverka och att man i arbetsplatsens vardag hela tiden månar om ett jämlikt bemötande av personalen. 

Revisionsnämnden rapporterar årligen till fullmäktige i utvärderingsberättelsen om huruvida sjukvårdsdistriktets budgetmålsättningar, som fullmäktige godkänt, har uppnåtts och om sjukvårdsdistriktets verksamhet ordnats på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Utvärderingsberättelsen behandlas på fullmäktiges möte den 9.6.2020.

Bekanta dig närmare med utvärderingsberättelsen och revisionsnämndens rekommendationer: Utvärderingsberättelse för år 2019.

Ändrat : 29.5.2020 13:55
Skapad : 29.5.2020 13:50