Välfärdsområdets politiska uppföljningsgrupp beslöt om fortsatt beredning av organisationsmodellen och utnämnde en styrgrupp för att förbereda en strategi för välfärdsområdet

Den politiska uppföljningsgruppen för Egentliga Finlands välfärdsområde hade sitt tredje möte, under vilket den fortsatte beredningen av välfärdsområdets organisationsstruktur. Mötet behandlade också frågan om rekryteringarna till välfärdsområdets högsta ledning och startade förberedelserna av välfärdfullmäktiges första strategi.

Uppföljningsgruppen fann en gemensam syn på den fortsatta beredningen av organisationsmodellen.

- Man beslöt att nämndmodellen som grundar sig på befolkningens åldersstruktur kompletteras med en nämnd för svenskspråkig service. Uppföljningsgruppen ansåg att det är viktigt att de unga är delaktiga i välfärdsområdets verksamhet och man kommer att göra det möjligt för unga personer att delta t.ex. i välfärdområdesfullmäktiges möten. Uppföljningsgruppens ordförande Minna Arve berättade att gruppen ska framledes överväga behovet av en eventuell rådgivande nämnd för forskning och kompetens.

- Vi tror att livscykelmodellen förstärker integrationen av social- och hälsotjänsterna, men vi är väl medvetna om att också räddningsväsendet behöver ett organ för handläggning av sina frågor.  Därför beslöt vi att tillägga en räddningsnämnd i organisationsstrukturen, tillägger vice ordföranden Mikael Miikkola.

- Enlig uppföljningsgruppens uppfattning måste organisationsmodellen ännu göras klarare bl.a. vad gäller beslutsfattande. Inför mötet i januari kommer man att förbereda frågan om organisationsmodellen och nämndernas maktbefogenheter som under beredningens gång kommer att ingå i förvaltningsstadgan, fortsätter Arve.

Den politiska uppföljningsgruppen behandlade också frågan om tidsschemat för rekryteringen av den högsta tjänstemannaledningen för Egentliga Finlands välfärdsområde.
- Välfärdsområdesfullmäktige besluter om rekryteringen av välfärdsområdesdirektören.  Rekryteringsprocessen måste planeras så att direktören som utses kan inleda sitt arbete i god tid före sommaren 2022, säger Arve.

Uppföljningsgruppen inledde förberedelserna av den första strategin som ska behandlas av välfärdsområdesfullmäktige och utsåg en styrgrupp för förberedelsearbetet.  Sex politiska medlemmar utsågs till styrgruppen: Ville Valkonen (Saml), Ari Korhonen (SDP), Päivi Maisila (C), Pirjo Lampi (Sannf), Elina Rantanen (Gröna) och Tomi Nieminen (VF) samt fyra interimistiska medlemmar som representerar det temporära beredningsorganet VAKE. Styrgruppen inleder sitt arbete i januari. Följande möten för välfärdsområdets politiska styrgrupp hålls den 26:e januari och den 18:e februari 2022.

Ändrat : 20.12.2021 10:17
Skapad : 20.12.2021 10:00